Вас вітає cпеціальна школа-інтернат І-ІІІ ступенів №9 міста Києва

Звіт

директора спеціальної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №9 міста Києва

Горенкової Світлани Богданівни

про свою діяльність на посаді за 2017 – 2018 н. р.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22.12.2008 за №1219/15910, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу освіти.

Загальна інформація про школу

 

          Спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ступенів №9 міста Києва комунальної форми власності. Управління та фінансування здійснюється   управлінням освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації,якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1960 році.Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 3,07 га. У 2017-2018 навчальному році нараховується70 педагогічних працівників ( 5- у декретній відпустці). По віку – 11 вчителів до 30 років, 14 – від 30 до 39 років, 14 педагогів – від 40 до 49 років, 10 – від 50 до 59 років і 20 мають більше 55 років. В закладі 29 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Всього працівників 95. В закладі в цьому році навчалося 181 учень у 24 класах, середня наповнюваність класів становить 10 учнів. У початковій школі 11 класів, в яких навчалося 87 учнів; в 5-10 класах – 84 учні; у 11-12 – 10 учнів.

Кадрове забезпечення

   Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу освіти установлюються управлінням освіти Голосіївської районної в місті Києва державної адміністрації на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

   Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами закладу освіти.

КАДРОВИЙ СКЛАД - 65 ПЕДАГОГІВ, З НИХ :

МАЮТЬ ПЕДАГОГІЧНІ ЗВАННЯ

«ВЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ» - 4;

«ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ» - 1;

«СТАРШИЙ ВЧИТЕЛЬ» - 4;

НАГОРОДЖЕНО ЗНАКОМ «ВІДМІННИК ОСВІТИ» - 4

37 СПЕЦІАЛІСТІВ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ;

7 СПЕЦІАЛІСТІВ І КАТЕГОРІЇ;

3 СПЕЦІАЛІСТА ІІ КАТЕГОРІЇ;

9 СПЕЦІАЛІСТІВ;

Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

Розподіл педагогічних працівників за фахом і кваліфікаційними категоріями:

Навчальний предмет Усього вчителів Кваліфікаційна категорія Педагогічне звання Нагороди
Спец. І ІІ вища Старший вчитель Вчитель-методист
Вчителі початкових класів 11 1 3 1 6 1    
Вихователі 16 7 2 1 6   1  
Українська мова та література 5       5 1    
Вчителі УЖМ                
Зарубіжна література 1     1        
Математика 3       3 1    
Фізика 1       1   1  
Інформатика                
Хімія, біологія 2       2 1    

Географія

1       1      
Історія, правознавство                
Англійська мова 2       2   1  
Фізична культура 2   1   1      
Художня культура                
Образотворче мистецтво 1     1        
Музика                
Захист Вітчизни                
Трудове навчання 2       2      
Вчителі ЛФК 2 1     1      
Вчителі ритміки 1 1            
Вчителі - дефектологи 7       7 1 1  
Психолог 1     1        
Соціальний педагог 1 1            

  

     Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи. Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня вчителів.

Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів. Стимулювання безперервної фахової й загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами).

   Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності освітнього процесу.

   Під час атестації виявляються професійні нахили, якості вчителя, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих вчителів. Атестація для вчителів стає перевіркою їхнього особистого зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. Тому адміністрація школи, психологічна служба та атестаційна комісія тісно співпрацюють, координують свої дії відповідно до таких завдань:

вивчати професійні якості вчителя;

враховувати потенційні можливості вчителя відповідно до вимог сучасної педагогіки, дидактики та психології:

неухильно дотримуватись вимог зазначеного Положення та керуватися кваліфікаційними характеристиками відповідно до встановлення кваліфікаційних категорій;

максимально використовувати мотиваційну та стимуляційну функції атестації;

створити всі умови для виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду.

   Звіт про атестацію вчителів

Категорія, звання Присвоєно Відповідність Всього
Вища - 7 7
І - - -
ІІ 5 - 5
Спеціаліст - - -
Учитель-методист - - -
Старший учитель 2 - -

Підвищення кваліфікації є складовою системи методичної роботи й важливою ланкою в формуванні пріоритетних компетенцій педагога.       

Забезпечення обов’язковою освітою

 

      В основу діяльності педагогічного колективу спеціальної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №9 міста Києва в 2017-2018 навчальному році були покладені Конституція України, Закон України “Про освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту”.

       Структура школи відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом, затвердженим Голосіївською районною державною адміністрацією від 23.11.2012 р., Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Двохсторонньою колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом закладу, укладеною в 2016 році.

         Відповідно до вищеназваних законодавчо-нормативних актів в Україні кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою.

         В навчальному закладі навчається 181 учень з особливими освітніми потребами це діти зі зниженим слухом, затримкою психічного розвитку зі збереженим слухом та діти з інтелектуальними порушеннями та збереженим слухом.

       Всі учні школи внесені в алфавітну книгу, на кожного заведена особова справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів зі школи і в школу, на що є відповідні документи (довідки, накази по школі).

         З метою забезпечення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти, згідно “Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах” було організовано індивідуальне навчання для учнів 6 класу Біроваша Григорія (14 годин), 7 класу Янкового Богдана (14 годин), 9 класу Новакової Юлії (14 годин), 9 класу Руденко Дмитра (14 годин), 5 класу Ковальської Діани (14 годин), Остапця Андрія (14 годин), 6 класу Ганула Остапа (10 годин), 2 клас Шуберт Валерія (10 годин), 2 класу Безсоного Даніїла (10 годин), 3 класу Лещінського Олександра (10 годин), 3 класу Єпішевої Стелли (10 годин), 4 клас Матюшенкова Олександра (10 годин), 4 клас Бахшиєва Тимура (10 годин).

     Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директору та засіданнях педагогічних рад. Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговими учнями та вчителями. Єдиним документом, що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря або заява від батьків.

Методична робота

 

     У школі діє певна система методичної роботи. Педколектив працював над науково-методичною темою «Формування у учнів якостей, необхідних для повноцінної інтеграції їх у суспільство». Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яку очолює заступник директора з навчально-виховної роботи Пастернак О. Л.

     До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо.

В 2017 – 2018 навчальному році на базі школи працювали такі МО:

вчителів початкових класів (Сусідко Т.О.);

вчителів корекційної роботи (Рідковець О.В.);

вчителів мовників (Денисова Л.А.);

вчителів суспільно-природничо-математичних дисциплін(Рижкова І.В.);

вчителів трудового навчання та образотворчого мистецтва (Стьопкін В.В.);

вчителів фізичної култури та ритміки (Ковач І.Ю.);

вихователів (Гаврилов С.В.);

класних керівників (Семенюк Т.Г.).

Основними формами методичної роботи в школі-інтернаті були педради, лекції, інформації, доповіді, практичні заняття, відкриті уроки, круглі столи, виховні заняття та заходи.   Результативною була робота всіх методичних об’єднань.  

Вчитель фізичної култури Ковач І.Ю. брав участь у міському конкурсі «Учитель року- 2017».

В 2017-2018 році згідно річного плану було вивчено стан викладання предметів державного компонента:

англійська мова;

хімія;

образотворче мистецтво.

Протягом навчального року були проведені круглі столи на тему:

актуальні проблеми сурдопедагогіки:

- оновлення змісту навчальних програм;

- «Формування вчителя профісіонала»;

-   «Модель підвищення фахової майстерності вчителя»;

-   Загальнолюдські цінності і їх місце у виховному процесі;

- «Формування самоосвітньої компетентності учнів засобами сучасних освітініх технологій».

Психолого-педагогічгі консіліуми:

Психологічні аспекти роботи педагога з родинами учнів.

«Система роботи педагогічного колективу щодо усунення проблем адаптації п'ятикласників в умовах переходу з початкової до основної школи».

Шкільне оцінювання очима психолога. Як підвищувати ефективність навчання в школі.

     Керівництво закладом здійснює директор, але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Положеннямпро спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Було проведено 9 засідань педагогічної ради: 4 з яких – тематичні, а решта - організаційні. Наради при директорові проводилися щомісяця.

Освітній процес

 

         Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу. Одним з найважливіших результатів є якість навчання.

Підсумки2017-2018 навчального року показують, що педагогічний колектив школи достатньо ефективно реалізував свої цілі та завдання щодо оновлення корекційного та освітнього процесів та належної підготовки учнів до майбутнього самостійного життя.

Ефективність освітнього процесу в 2017-2018 навчальному році забезпечували такі складові:

насупність між початковою, середньою та старшою ланкою навчання;

корекційне спрямування освітнього процесу;

практичний характер навчальної діяльності;

індивідуалізація та диференціація навчання.

Протягом року забезпечувались належні умови для варіативності навчання учнів, які обумовлювались потребами контингенту учнів.

Педагогічний колектив школи активно впроваджував в освітній процес інноваційні педагогічні технології: інтерактивне, особистісно-зорієнтоване навчання, виховання, вдосконалював форми та методи диференціації, індивідуалізації освітнього процесу. В основу педагогічної діяльності вчителів, вихователів школи-інтернату покладено педагогіку співпраці, яка базується на принципах гуманізму, демократизму, поваги до особистості дитини з особливими потребами.

Серед інноваційних напрямків діяльності колективу – впровадження здоров'язберігаючого освітнього процесу, який включає: фізичне виховання, психологічну допомогу, лікувально-оздоровчу роботу.

Педагогічний колектив в 2017-2018 навчальному році наполегливо працював над оптимізацієюосвітнього та корекційного процесів на основі поєднання традиційних та інноваційних технологій. Цей напрямок роботи, як показують результати навчальних досягнень учнів, сприяє розвитку пізнавального інтересу учнів до навчання та формуванню у них життєвих компетентностей на основі успішного опанування навчальним матеріалом.

          Відповідно до річного плану роботи за 2017-2018 навчальний рік було проведено моніторінг успішності учнів школи з основних навчальних предметів:

 

Класи

Кількість учнів

 

Рівень навчальних досягнень
Високий Достатній Середній Початковий
3-4 37 - 12 уч. - 32% 15 уч. – 45% 9 уч. – 23%  
5-10 83 - 28 уч. – 34 % 50 уч. – 60% 5 уч. – 6%  
11-12 10 - 6 уч. – 60% 4 уч. 40% -  
                   

  

Виховання займає провідне місце у формуванні особистості. Це дуже важлива духовна сфера в умовах розбудови незалежної держави - України. Національне виховання у школі-інтернаті спрямоване на формування у здобувачів освіти ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально-значущих надбань вітчизняної, світової, духовної культури.

Сучасні вимоги до виховання учнів - майбутнього національно свідомого покоління нашої держави - визначили перед педагогічним колективом школи такі напрямки виховного процесу:

виховання громадянина-патріота України;

родинно-сімейне виховання;

трудове;

правове;

національне;

моральне;

естетичне;

формування здорового способу життя;

запобігання негативних проявів серед учнів, дитячої бездоглядності, безпритульності та підліткової злочинності;

запобігання насильству над дітьми та торгівлі людьми.

Згідно річного плану в школі продовжувалась робота по попередженню правопорушень серед підлітків, дитячої бездоглядності, запобіганню шкідливих звичок серед учнів, формування у дітей трудової, екологічної, правової, художньо-естетичної культури, була скоординована система позакласної роботи та виховних заходів, складений розклад секцій, гуртків з урахуванням можливостей та творчих здібностей учнів.

В школі створені всі умови для навчання і виховання дітей, пошук до кожного з учнів найбільш ефективних прийомів і методів здійснення виховного впливу, урахування фізичного та психічного стану, проводиться профілактична робота з учнями «групи ризику», складалися індивідуальні характеристики вихованців.

З учнями школи постійно проводилися екскурсії до:

Київського академічного театру юного глядача на липках;

Національного заповідника «Софія Київська»;

музею «Експериментаніум»;

Київського планетарію;

Національного науково-природничого музею НАН України;

Культурного центру УТОГ;

Національного Експоцентру України;

Львівської майстерні шоколаду;

музею Голодомору;

кіностудії ім. О.Довженка.

          Київського академічного театру юного глядача на Липках;

          Київського планетарію;

          Національного Експоцентру України;

          Львівської майстерні шоколаду;

          Торгівельно-розважального комплексу «OceanPlaza»;

          Національного науково-природничого музею НАН України;

          Мистецької студії «33 Арт»;

          Державного музею авіації;

          Київського зоопарку.

Учні залучались до вивчення біології, історії, літератури та духовної спадщини українського народу. Ця робота здійснювалась на уроках та продовжувалась під час проведення позакласних заходів, а саме:

День знань;

веселі змагання «Хто прудкіший?»;

місячник «Увага! Діти на дорозі»;

святковий захід до Міжнародного Дня вчителя;

у колі друзів «Олімпія»;

День української мови та писемності;

Свято Святого Миколая;

Андріївські вечорниці;

Новорічні ранки для молодших та старших учнів.

Всеукраїнський Олімпійський урок;

святкова вечірка «Джинс-party»;

виховний захід «Безпека понад усе» в рамках проведення тижня з безпеки життєдіяльності;

квест «Все для вас. У колі друзів»;

виховний захід «Бабин Яр. Пам'ятаємо...»;

виховний захід до Міжнародного дня глухих;

до Дня Захисника України;

зустріч з представником (Індія) ООН в Україні;

гра-квест «Подорож до країни безпеки;

виставка літературних творів у шкільній бібліотеці присвячена ДнюГідності та Свободи;

виховний захід до Дня Гідності і Свободи;

виставка літературних творів у шкільній бібліотеці з нагоди вшанування пам'ятіжертв Голодомору 1932-1933 років;

День української мови та писемності;

виховний захід «85 роковини Голодомору 1932-1933 років. Пам'ятаємо...»;

Всесвітній День боротьби зі СНІДом, профілактичний практикум "ВІЛ/СНІД - повинен знати кожен!"

Тиждень правового виховання;

захід до Міжнародного дня людей з інвалідністю;

виховний захід «Андріївські вечорниці»;

виховний захід "І не забути синів землі, що відвели вогонь" до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС;

психологічний тренінг "СТОП БУЛІНГ";

День прав людини.

Виховного заходу «Міжнародний день рідної мови»;

лекції для дівчаток «Як я дорослішаю?»;

майстер-класу із писанкарства «Гарна писанка у мене»;

спортивних змагань до Дня Цивільного захисту«Ти - рятівник!»;

виховного заходу на тему «Захищене та здорове покоління»;

виховного заходу на тему «Чорнобиль... Пам'ятаємо...»;

відкритого уроку «28 квітня - Всесвітній день охорони праці»;

виставки дитячих малюнків, присвяченої Тижню знань із безпеки життєдіяльності;

виховного заходу для учнів 5-11 класів до Дня пам'яті та примирення;

лекції для здобувачів освіти «Надання першої домедичної допомоги при травмах»;

уроку дорожньої грамоти «Безпека на дорозі - безпека життя!».

Також в ІІ семестрі проведені такі шкільні масові заходи:

«Міжнародний жіночий день – 8 Березня»;

квест "Уроки безпеки", для учнів П-4 класів;

лекція«Цивільна оборона. Перша домедична допомога. Радіація», для учнів 5-11 класів;

толоки до Дня довкілля;

тренувальна евакуація під час пожежі до «Дня Цивільного захисту";

святковий захід-конкурс«Міс вишиваночка 2018»до ВсесвітньогоДня вишиванки;

святковий захід «Прощавай початкова школо!»;

квест «Останній дзвоник – 2018»;

святковий захід «Шкільний оскар».

Учні спеціальної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №9 міста Києва в брали участь у:

міських змаганнях «Київ-парк-тур» зі спортивного орієнтування серед нечуючих дітей, учениця 6-А класу Шевченко Аліна зайняла І місце;

чемпіонаті міста Києва з волейболу (юніори і дівчата) серед спортсменів з вадами слуху, команда дівчат зайняла І місце;

Фестивалі «Повіримо у себе», учні посіли І місце у акторському та виконавчому жанрах;

VI інтеграційному фестивалі дитячої творчості "Сонячні барви";

Змаганнях чемпіонату міста з баскетболу серед спортсменів з вадами слуху середньої вікової групи, команда дівчат зайняла IIІ місце, команда хлопців - ІІІ місце;

турнірі з настільного тенісу серед спортсменів з вадами слуху, Лозовик Роман, учень 5-Б класу, зайняв І місце, Шевченко Аліна, учениця 6-А класу - ІІ місце;

Районній виставці-фестивалі "Хай Різдвяна зірка сяє, світлий день людей єднає!".

Районному конкурсі малюнків «Охорона праці очима дітей»;

чемпіонаті України з волейболу U21 серед спортсменів з вадами слуху (юніори), зайняли І місце;

чемпіонаті України (U21) з волейболу серед глухих юніорок, зайняли VIII місце;

чемпіонаті міста Києва та міській Спартакіаді «Повір у себе» з волейболу серед дівчат та юнаків з вадами слуху, команда дівчат виборола І місце, команда юнаків - ІІ місце;

чемпіонаті України з вільної та греко-римської боротьби серед молоді з вадами слуху, зайняті призові - І, ІІ місця;

чемпіонаті міста Києва та міській Спартакіаді «Повір у себе» з настільного тенісу серед дівчат та юнаків з вадами слуху, зайняті І, ІІІ, VIмісця;

відбіркових змаганнях ХХV Спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю, присвяченої 27-й річниці Незалежності України, команда дівчат зайняли І місце;

Київському фестивалі-конкурсі дитячої творчості "Україна збирає таланти!", номінація – «Хореографія»;

Київському фестивалі-конкурсі дитячої творчості "Україна збирає таланти!", номінація – «Вокал»;

          Міжнародному фестивалі-конкурсі сучасної хореографії «Artvision».

          Протягом навчального року в школі-інтернаті   проводилась робота:

- шкільним психологом Шпаченко Ю.П. проведено тренінги з 3-Б класом «Профілактика агресивності у дітей молодшого шкільного віку»;

- соціальним педагогом Якунченковою Н.М. та шкільним психологом Шпаченко Ю.П. проведено бесіду «Скоро Великдень!»;

- бібліотекарем Литвин О.І. проведено уроки в бібліотеці «Сторінками книг» для учнів 3-4 класів;

- представниками кримінальної поліції Голосіївське РУ ГУМВС України в місті Києві проведено бесіди із здобувачами освіти 6-В класу на тему «Твої права та обов’язки».

В школі працювало 10 гуртків:

«Веселі нотки»;

«Арт-студія»;

«Ліплення»;

«Декупаж»;

«Пензлик»;

«Крій та шиття»;

«Світ без меж»;

«Волейбол»;

«Дзвіночки»;

«Шахи».

Заняття в гуртковій роботі і спортивних секціях охопили 94,5 % від загальної кількості учнів. Результатом гурткової роботи є участь дітей у різноманітних районних, міських конкурсах, фестивалях,оглядах, змаганнях.

Протягом 2017-2018 н.р. Координаційною радою школи-інтернату №9 були проведені засідання, на яких заслуховувались наступні питання:

Затвердження плану роботи школи по попередженню правопорушень, шкідливих звичок, наркозалежності, СНІДу, поширенню правової освіти серед учнів та батьків;

Затвердження плану роботи Координаційної Ради на 2017-2018 н.р.;

Поновлення банку даних на дітей-сиріт, дітей-чорнобильців, категорійних дітей;

Поновлення гурткової роботи, зайнятість категорійних учнів в гуртках;

Аналіз контингенту учнів за списками та виявлення учнів, які потребують особливої уваги;

Робота психолога з учнями молодших та старших класів – подолання психологічного дискомфорту учнями цих категорій;

Аналіз зайнятості учнів в гуртках;

Про стан відвідування учнями школи;

Стан роботи класних керівників та вихователів з профілактики шкідливих звичок і пропаганди здорового способу життя;

Звіт роботи психолога з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах.

аналіз роботи Координаційної Ради за І семестр ;

результати рейду «буква «Н»» в класному, відвідування учнями школи;

освітньо-правова робота з учнями та їх батьками;

робота по виявленню дітей, які опинились в складних життєвих обставинах та дітей, які залишились без батьківського піклування;

робота з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах;

стан організації дозвілля учнів в позаурочний час;

організація літнього відпочинку учнів;

підсумки роботи Координаційної Ради за 2017-2018 навчальний рік.

В школі-інтернаті також проводилась робота спільно з представниками різних організацій:

інспекторами патрульної поліції Голосіївського району міста Києва проведено бесіду з учнями в рамках місячника «Увага! Діти на дорозі»;

дефлімпійськими чемпіонами, українськими волейболістами – Лайлом А.А., Тарасовим С. проведено бесіду з учнями в рамках Всеукраїнського Олімпійського тижня;

спеціальним дитячим психологом, кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри логопедії факультету корекційної педагогіки та психології НПУ ім. М. П. Драгоманова – Базимою Н.В. проведено лекцію-семінар "Агресивна та негативна поведінка: методи та інструменти подолання";

представниками Голосіївського РУ ГУДСНС України в місті Києві проведено бесіду про техніку безпеки під час зимових канікул та показали справжній майстер клас із зав'язування рятувальних вузлів;

Педагогічний колектив школи працював над розвитком творчого потенціалу кожної дитини, забезпеченням реалізації кожною особистістю   її здібностей у різних сферах діяльності.

Робота шкільної психолого-медико-педагогічної комісії

 

Шкільна психолого-медико-педагогічна комісія в своїй роботі керується Положенням про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію, тісно співпрацює з педагогічним колективом школи. Її основним завданням є діагностико-психологічне обстеження учнів, профілактика та корекція вад розвитку, консультативна допомога всім учасникам навчально-виховного процесу, просвітницька робота.

Невід’ємною частиною комплексного обстеження є педагогічне вивчення, яке передбачає встановлення обсягу і якості засвоєння знань, умінь і навичок, виявлення труднощів, які проявляються в процесі оволодіння новими поняттями і видами діяльності, виявлення етапу, на якому виникають труднощі, і тих умов, в яких ці труднощі можуть бути подолані. Після педагогічного вивчення, шкільна ПМПК разом з психологічною службою школи та вчителями розробляє індивідуальні плани корекційної роботи для кожного учня.

     Згідно річного плану роботи шкільної психолого-медико-педагогічної комісії до складу якої входять: лікар психіатр, сурдопедагог, соціальний педагог, психолог, вчитель дефектолог було проведено 4 засідання, проведена комплексна оцінка особливостей розвитку 31 учня, детально вивчено рекомендації КМПМП консультації, уточнювались індивідуальні плани роботи з учнями:

Мамчуром Максимом;

Мірошніченко Романом;

Ігнатенко Анастасією;

Тимощук Вікторією,

Гудованою Дарією,

які мають особливості в сприйнятті та засвоєнні навчального матеріалу з математики (акалькулію), української мови (дисграфію), читання (дислексію). Для цих учнів надавались рекомендації щодо навчальних програм та планів.

     Проводився моніторинг навчальних досягнень учнів, що навчаються за індивідуальною формою. Вивчено та проаналізовано проведення індивідуальної форми навчання та надані рекомендації щодо подальшого навчання учнів:

Безсонного Д. – 2Б клас;

Єпішевої С. – 3Б клас;

Лещінського О. – 3Б клас;

Матюшенкова О. – 4Б клас;

Шуберт В. – 2Б клас;

Ганула О. – 6А клас;

Біроваша Г. – 5Б клас;

Новакової Ю. – 8А клас;

Руденка Д. – 8А клас;

Бахшиєва Т. – 4А клас;

Остапця А. – 6В клас;

Ковальської Д. – 5Б клас

     Після вивчення можливостей учнів ПБ класу, ШПМП комісією організовано спостереження (психологом школи Шпаченко Ю.П.) за навчанням учнів з наданням корекційної допомоги їм та рекомендацій батькам і вчителям щодо проходження адаптаційного періоду до навчання дітей в класно-урочній формі освітнього процесу школи.

     Протягом року проводилось психолого–педагогічне обстеження пізнавальних можливостей учнів, що прибули до школи в 2017 – 2018 навчальному році. Після обстежень коректувалися плани корекційної роботи з учнями. В кінці кожного семестру проводилось вивчення виконання індивідуальних планів корекційно-розвиткової роботи, надавались рекомендації вчителям, батькам. Результати педагогічного вивчення були відображені в характеристиках учнів, намічені плани подальшої корекції.

     В кінці навчального року проведена комплексна оцінка особливостей розвитку учнів 4-Б класу, які навчались за програмою для дітей із затримкою психічного розвитку та двох учнів, що були направлені до школи на вивчення. Були підготовлені документи для проведення комплексної оцінки міською ПМПК.

     В 2017 – 2018 навчальному році проведені засідання псхолого-педагогічних консиліумів та конференція на теми:

«Психологічна адаптація учнів підготовчих , 5-х класів до шкільного навчання»;

«Корекційна допомога учням з гіперактивністю (СДВГ) та проявами аутизму»;

«Здібності дитини та їх використання у виборі майбутньої професії».

Конференція:

«Аналіз рівня шкільних знань, особливостей поведінки, динаміки інтелектуального та особистісного розвитку учнів з порушеними формами поведінки».

Контрольно-аналітична робота

   Контрольно-аналітична робота є невід’ємною складовою роботи адміністрації закладу і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам.

Згідно плану роботи на рік контролю підлягала робота:

вчителів, що атестуються;

стан виховної роботи в 5 та 11 класах;

стан викладання та рівень навчальних досягнень з англійської мови, образотворчого мистецтва та хімії;

організація індивідуальної форми навчання;

стан ведення учнівських зошитів;

стан ведення щоденників учнів 2-4 класів;

стан ведення класних журналів, особових справ учнів, обліку запису інструкцій з техніки безпеки;

виконання навчальних програм та планів.

Результати перевірки були висвітлені в довідках і узагальнені наказами по школі, рішеннями нарад при директору, педагогічних рад, донесені до відома вчителів, розроблені шляхи усунення недоліків перевірки.

Робота шкільної бібліотеки

 

Допомогу педагогічному колективу надавала бібліотека закладу по  підготовці заходів як з учнями так і з педагогами:

- було організовано 5 екскурсій до бібліотеки:

1.Бібліотека – центр духовної культури ( 6 кл, вих. Гаврилов С.В )

2.Як вибрати книгу ( 3-Б, кл. кер. Коноваленко О.Ю )

3.Довідкова література ( 4-Б, вих. Фролова І.Ю )

4.Періодичні видання, як читати журнали, газети ( 4-Б, вих. Фролова І.Ю )

5.Поради читачеві ( 10-12 кл, Моргун Г.Г )

- створено 6 книжкових полиць:

1.Нахвилинку зупинись, на новинку подивись

2.Книги ці про все на світі

3.На допомогу вчителю

4.У світі пригод і фантастики

5.Наша держава – Україна

6.Історія України.

Протягом навчального року проведено 20 бесід з учнями 4 – 10 класів. Надано 150 консультацій при виборі літератури. Підготовані рекомендаційні списки для читання:

- здоровий спосіб життя ( 1 – 4 кл )

- творчість Ліни Костенко ( 9 – 11 кл )

- фантастика – література мрії і передбачення ( 10 – 12 років )

- рухливі ігри ( на допомогу вихователям ).

     Підготовлено бібліотечні уроки:

Структура книги – 4 кл

Історія створення бібліотек – 6 кл

Як виникли перші книжки - 3-Б

Хліб і слово – 4-Б

     Організовано 28 тематичних виставок:

- Від проголошення незалежності до нової України

- Козацькому роду нема переводу

- Видатні жінки України

- Чорнобильські дзвони

- Велична, щедра, прекрасна мова

- Дотримуйся правил пожежної безпеки

- Ювілейні книжки

- Роки, опалені війною

- Маєш маму – шануй її свято

- Герої не вмирають

- Стоп насильству

- Державні символи України

- Наша мова калинова

Бібліотекарем було підготовлено індивідуальні списки для читання:

- Захоплюючий світ пригод

- Природа рідного краю

- Про все на світі

- Твоя перша енциклопедія

В шкільній бібліотеці були проведені бесіди з учнями:

Українська казка – джерело мудрості ( вих. Фролова, Максименко)

Я люблю мою країну – Україну ( 2 – 3 кл )

Твої права та обовʼязки (вих. Гаврилов )

Безпека в школі та вдома ( вих. Фролова )

Пожежна безпека ( вих. Фролова )

Бібліотекар проводить спільну роботу з педагогічним колективом щодо збереження фонду підручників - бесіди, рейди по класах « Бережи книгу». Проведено 4 вікторини: « Твої права та обовʼязки », « Живеш на Україні, то знай її мову », «Київ – столиця України », « Правила дорожнього руху » ( 4-Б, вих. Фролова ).

 

Соціальний- психологічна служба

Робота соціального педагога протягом 2017-2018 навчального року здійснювалась за наступним напрямками:

- діагностичний;

- просвітницький та розвивальний;

- консультативний;

- організаційно-методичний.

Діагностичний напрямок

На початку навчального року була проведена паспортизація.

Просвітницька та розвивальна робота

Протягом навчального року проводилася просвітницька та розвивальна робота.

З метою профілактики правопорушень з учнями проводилися бесіди:

«Що таке толерантність?»

«Стоп, булінг»

«Життєві цінності»

«Вибір професії»

«Традиції українського народу».

Соціальний педагог тісно співпрацює з практичним психологом школи Шпаченко Ю.П.

Разом було проведено наступні бесіди:

- «Життя – найбільша цінність»

- «Здоровий спосіб життя – це модно»

-«Один за всіх і всі за одного»

- «Конфлікти, шляхи подолання»

- «Снід: знати щоб жити»

- «Особливості статевого розвитку дівчат»

- «Особливості статевого розвитку хлопців»

- «Толерантна особливість – фундамент для толерантного суспільства»

- «Шкільний булінг. Причини, шляхи подолання»

- «Моя майбутня професія»

- «Міжособистісні стосунки. Який я друг?»

- «Я та навколишній світ»

- «Здоровий спосіб життя»

- «Моя сімʼя»

- «Емоції та почуття»

- «Моя самооцінка»

- «Компʼютерний світ»

- «Здорове харчування»

- «Я щаслива дитина»

- «Безпека на вулиці»

Консультативний напрямок

Протягом року проводилися консультації індивідуального напрямку. Зверталися учні, батьки, вчителі з наступних питань:

Подолання конфліктів в сімʼї

Вибір професії

Профілактика правопорушень серед учнів

 

03 грудня 2018 року проводився Всесвітній день людей з інвалідністю «Для Вас відкриті душі і серця».

Соціальний педагог відвідав учнів, які перебувають у складних життєвих обставинах: родина Нікітчуків, Р.Мірошніченко, М.Мамчур, О.Гановська.

Робота психолога школи з молодшими школярами була направлена на підготовку дитини до навчання, адаптацію до шкільного життя, формуванню готовності до переходу у середню школу учнів 4 класу, виявлення учнів «групи ризику».

Робота з учнями середньої школи була спрямована на допомогу в адаптаційний період п’ятикласників, роботу з дітьми, що мають ознаки шкільної дезадаптації (недостатній рівень навчальних досягнень, порушення поведінки, емоційна нестабільність), допомога в соціалізації учнів 10-х і 12-х класів, профорієнтація.

Робота з педколективом протягом року орієнтувалась на оптимізацію емоційних станів, попередження «професійного вигорання», гуманізацію взаємин вчитель – учень, творче подолання конфліктів, консультування із складних проблем навчання та виховання дітей, допомозі у проведенні індивідуальної роботи з учнями.

Соціально-психологічні дослідження були спрямовані на:

визначення психологічної готовності до школи;

дослідження психологічної адаптації;

дослідження пізнавальної сфери дітей;

профдіагностика;

дослідження особливостей особистості;

дослідження міжособистісних стосунків;

спостереження за особливостями навчально-виховного процесу.

Протягом навчального року проводилась корекційно-відновлювальна та розвивальна робота спрямована на розвиток пізнавальної діяльності, формування навичок самоконтролю, відповідальної поведінки, позитивного образу «Я», корекція агресивності, емоційно-вольової сфери, зниження рівня тривожності, розвиток комунікативних навичок учнів.

У своїй діяльності практичний психолог використовував просвітницькі матеріали та корекційні програми, надруковані у фаховій газеті «Психолог», «Шкільний психолог», «Соціальний педагог», «Дефектолог», адаптувавши їх відповідно до сформованих корекційних груп, керувався у роботі методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

Співпраця з батьками

    Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процесс і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь в освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують учнів вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

   У вирішенні актуальних проблем школи важливе значення надається роботі педагогічного колективу з батьками. Широкого застосування набули активні форми батьківського всеобучу, а саме: години спілкування, лекції, семінари.Складаючи план, педагоги намагаються охопити найбільш важливе коло питань з урахуванням вікових особливостей учнів.

Важливим є те, що батьки беруть участь в шкільних заходах, що сім'я і школа працюють спільно в досягненні поставлених завдань.

   У 2017-2018 навчальному році проведено 2 засідання шкільного батьківського комітету; 2 загальношкільних батьківських зборів, на яких з лекціями виступили директор та практичний психолог. Класні батьківські збори проходять 4 рази на рік. На всіх зборах піднімаються ті питання, які в даний час є найбільш актуальними.

   Голова батьківського комітету Вірко Ю. допомагає адміністрації школи та класним керівникам в організації та активній участі в шкільному житті всіх батьків учнів.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

   Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнано медичну частину, де працює шкільна лікар-педіатр та медична сестра, які організовують систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечують профілактику дитячих захворювань.Всі учні на початок 2017/2018 навчального року пройшли медогляд у дитячих поліклініках за місцем проживання. Учні, в яких вперше були виявлені захворювання, взяті на «Д» облік. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. У класах початкової школи промаркіровані парти і стільці згідно зросту дитини.Діти зі зниженим зором сидять на перших партах.Тричі на місяць, після канікул, хвороби проводиться огляд дітей.

     Регулярно проводяться бесіди з дітьми індивідуально або з класом по профілактиці простудних, кишкових інфекцій, грипу, вірусному гепатиту А, дорожньому та спортивному травматизму, дотримання особистої гігієни, профілактиці щеплень, значення СНІД.

     У березні - травні 2018 року проведено квести по протипожежній безпеці, цивільній обороні, наданню першої медичної допомоги при опіках, кровотечах, переломах, накладанні повʼязок.

       Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються в медичній частині.

       Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Постійно проводиться контроль за роботою харчоблоку, спального корпусу. Інвентар для прибирання, каструлі для приготування їжі, ножі, дошки і т.д. промаркіровані.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

Питання проведення заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки протягом 2017-2018 навчального року знаходилось під постійним контролем адміністрації школи, служби охорони праці.

На початок 2017-2018 навчального року були оформлені та підписані: паспорт – акт готовності закладу до початку освітнього процесу, акти-дозволи на проведення занять у навчальних класах, кабіне­тах, шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, харчоблоці; були перевірені спортивна зала та пришкільний стадіон, пройшло випробування спортивного обладнання на відповідність нормативним документам.

Під час проведення інструктивно–методичних нарад з питань підвищення ефективності заходів запобігання надзвичайним ситуаціям, педрадах, нарадах при директорі розглядалися питання внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, організація роботи навчального закладу з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та побуті, шляхи попередження дорослого та дитячого травматизму, заслуховувалися звіти вчителів щодо створення безпечних умов під час проведення занять в кабінетах підвищеної небезпеки.

У серпні - вересні 2017 року видано низку наказів щодо проведення комплексу профілактичних заходів з організації забезпечення збереження життя та здоров,я всіх учасників освітнього процесу. були призначені відповідальні особи за створення безпечних умов в навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах, кабінеті інформатики..

Приміщення підвищеної небезпеки, спортивний зал, навчальні кабінети, харчоблок, підсобні приміщення забезпечені відповідними інструкціями з ОП, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

З метою поліпшення роботи з питань охорони праці протягом навчального року проведено 6 інструктажів для працівників навчального закладу з ОП та пожежної безпеки на робочих місцях, у квітні 2017 року відбулось планове навчання з перевіркою знань працівників навчального закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, у грудні 2017 проведено навчання працівників з групою електробезпеки І.

Педпрацівники провели з учнями вступні та первинні інструктажі із записами у відповідних журналах.

З метою попередження дитячого дорожньо – транспортного травматизму у вересні 2017року та травні 2018 року пройшли тижні безпеки дорожнього руху.

Місячник «Увага, діти на дорозі»,

тиждень безпеки дорожнього руху.

Організовані зустріч здобувачів освіти з представниками дорожньої поліції міста. Протягом навчального року двічі проведено виставки дитячих малюнків, присвячених попередженню дорожнього травматизму, в навчальних класах оформлені куточки, присвячені вивченню правил дорожнього руху, на базі шкільної бібліотеки працювала книжкова виставка з безпеки дорожнього руху. Проведені єдині уроки дорожньої грамоти:

«Безпечна дорога від дому до школи»,

«Безпека на дорозі – безпека життя».

Були проведені тренувальні заняття надання домедичної допомоги постраждалим від ДТП – «Знаю, вмію, врятую»

Під час проведення тижнів знань з безпеки життєдіяльності учні отримували знання що до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

26.10.17. для учнів п-4 класів пройшов квест «Подорож до країни «Безпека».

Під час Тижня знань з безпеки життєдіяльності проведені заходи, пов’язані з попередженням пожеж під час новорічних свят та дитячого травматизму взимку. Під час виховних заходів здобувачі освіти були проінструктовані відносно правил поведінки біля водоймищ, надзвичайних ситуацій (заметіль, бурульки, ожеледиця), в громадських місцях, при виявленні незнайомих предметів. Вчителі фізичної культури та спорту провели первинні інструктажі з учнями щодо правил під час занять зимовими видами спорту, проведені заняття щодо виконання правил дорожнього руху в зимовий період.

Напередодні Дня цивільної оборони для учнів П-12 класів пройшли бесіди та навчання про «Вибухонебезпечні предмети та дії при їх виявленні», «Про небезпечні ситуації», « Як себе захистити від небезпеки?» з переглядом фільмів.

Напередодні літніх канікул проведено виховні години, присвячені правилам поведінки під час літніх канікул та попередженню дитячого дорожньо-транспортного травматизму.

Класні керівники провели бесіди з батьками щодо попередження травматизму дітей в побуті.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Зафіксовано 6 випадків травмування учнів. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учнями та учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

 

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію в 1960 році. Але незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з коллективом вчителів, працівників, батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у належному стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

       Протягом 2017-2018 навчального року для покращення технічно-матеріальної бази школи за бюджетні кошти було придбано:

Найменування товару Кількість Профінансовано
Прапори 2 0,1
Відро оцинковане 10 л. 10,0 0,4
Віник сорго. 50,0 1,5
Мітла березова. 30,0 0,3
Мітла поліпропіленова кругла. 10,0 0,4
Граблі металеві виті на 12 зубів з держаком. 10,0 0,5
Граблі-віяло телескопічні пруткові з держаком. 30,0 1,4
Сапа самозаточна з держаком. 4,0 0,1
Лопата совкова з держаком. 5,0 0,3
Лопата штикова з держаком. 2 0,1
Лопата для снігу дюралева з держаком. 10 2,5
Скребок для льоду з держаком. 3 0,1
Совок для сміття дюралевий з держаком. 10 2,6
Совок двірника оцинк. з гнутою ручкою. 3 0,3
Секатор для обрізки гілок д/к з прямим зрізом. 3 0,3
Рукавички трикотажні з латексним покриттям 50 1,0
Рукавиці гумові. 50 0,2
Тачка садова двоколісна. 3 2,9
Драбина – стрем’янка. 2 1,7
Урна для сміття вулична. 5 0,8
Швабра для миття підлоги дерев’яна. 20 0,4
Корзина для сміття пластмасова. 20 0,4
Щітка для унітазу з підставкою. 30 1,2
Совок пластмасовий для 30 0,3
Відро пластмасове 10 л. 4 0,1
Таз пластмасовий 6 л. 7 0,1
Таз пластмасовий 9 л. 7 0,2
     
Таз пластмасовий 12 л. 7 0,2
Таз пластмасовий 15 л. 7 0,2
Шланг поливний 3/4 армований (50 м.п.) 2 1,0
Тканина для миття підлоги ширина 1,5 м. 100 1,9
Пакети для сміття 120 л. (15 шт.). 50 1,4
Пакети для сміття 35 л.(30 шт). 100 0,8
Пакети для сміття 60 л. (15 шт) з затяжкою. 100 0,8
Шкільна документація 270 1,3
Мило дитяче в упаковці, 100 гр 3000 кг х   33,90 грн 915 16,5
Мило господар. твер.72%,       200 гр 1500 кг х 17,76 грн
Порошок для прання "Пролісок," упак. 10 кг 12000 кг х 15,90 грн
Зас для сант виробів "TezAT", упек 900 мл 4000 л х             17,7 грн
Зас сипучий для чищ С.В. "Сама" упак. 500г 4000 кг х   22,80 грн
«Жавілар плюс»(300 таблеток в банці) 20 4,2
Бензокосарки 2 9,6
Дозатор рідкого мила 0,5л 15 5,1
Шкільна форма 2 2,8
Ножі 17 2,0
Посуд (ложка, лопатка) 104 1,0
Дошки 10 20,4
Рідке мило дитяче антибактеріальне, 5 л 500 7,7
Класні журнали 24 1,3
Стінка меблева ІІІ-2 3 12,0
Папір туалетний Обухів 2 1,7
Пісок (в мішках по 42 кг) 1470 1,7
Сіль дорожна 800 1,8
Лопата - очисник снігу СНІЖОК 3 1 2,7
Засіб для миття скла та поверхонь, 5л, Засіб для миття харчових яєць,       5л 18 3,5
Вогнегасник       ВП-5, Вогнегасник       ВВК-2 14 5,7
Комплект охоронного приладу, в т.ч.: ППКОП "Оріон 4Т 3.2", акумулятор, UMB-100 1 5,9
Емаль алкідна ПФ-115 біла 2,8 кг 20 1,9
Принтер 3 9,0
  5612 165,7
вивіз сміття   17,8
виготовлення технічної документації з землеустрою   147,4
дезінфекція, дератизація   3,8
послуги зв"язку   4,4
кнопка тривожного сповіщення   3,0
послуги електровимірювальних робіт   1,2
відновлення роботи та технічне обслуговування систем очистки та знезараження води   60,7
Технічне обслуговування мереж (ХВП, ГВЦ, ЦО, Каналізація)   38,9
ремонт вентиляційної системи в харчоблоці   50,0
обслуговування електромереж та електрощитових   3,5
обслуговування об"єктів газопостачання   4,3
поточний ремонт кабінету домоводства   199,0
Поточний ремонт сходових маршів в приміщенні   86,2
Послуги по заміні світильників   1250,5
    1870,7
Комплект одномісний регульований № 36,
в тому числі:
Стіл одномісний – 20 шт;
Стілець полозковий – 20 шт;
2 26,2
Стінка для навчальних кабінетів 5 секційна ІІІ-2 6 63,2
Холодильна шафа Torino-800Г глухі двері 1 21,9
Машина сушильна HOOVER DCM D 1013BX 1 11,1
Персональний компютер учня у складі: основний блок персонального комп"ютера Impression P+, клавіатура, миша, відеомонітор 17 217,9
Комплект меблів 1 53,4
Стіл виробничий з бортом та полицею з харчової н/с - 2 шт. Мийка подвійна з бортом без полиці з харчової н/с - 4 шт. 1 26,2
    2456,3

За 2017-2018 навчальний рік отримано в якості благодійної допомоги:

Огорожа - 132602,02 грн.

Хвіртка - 14180,00 грн.

Карніз стельовий – 12500,00 грн.

Дерево дволопотове гінкго - 12000,00 грн;

Ялинка - 1700,00 грн;

Дерево катальпа - 11700,00 грн;

Павільйон1100 000,00 грн;

Новорічні подарунки солодкі - 90 шт. - 4662,00 грн;

М'яч волейбольний МVA 310 - 4 шт. - 4848,00 грн;

М'яч волейбольний VLS - 2 шт. - 2946,00 грн;

Сумка для м'ячів - 1 шт. - 150 грн;

Тенісний стіл - 1 шт. - 4000,00грн.

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи вихователів. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процсу в роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. В школі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу освіти

         Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

     Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу, батьків учнів й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. У своїй роботі дуже хочу, щоб були з колегами партнерські стосунки, адже ми робимо одну справу і маємо бути зацікавлені в цьому. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування.

 

www.000webhost.com