Вас вітає cпеціальна школа-інтернат І-ІІІ ступенів №9 міста Києва

РІЧНИЙ ЗВІТ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Діяльність школи-інтернату у 2016 – 2017 навчальному році здійснювалась відповідно до положень Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядчих документів місцевих державних органів.

              

У 2016 – 2017 навчальному році колектив школи-інтернату працював над методичною темою:

«Формування у учнів якостей, необхідних для повноцінної інтеграції їх у суспільство».

Були розглянуті та вирішені такі задачі:

       Навчальна задача :

-         Взаємозв'язок корекційних предметів з обов'язковими. Посилення міжпредметних зв'язків, інтегровані уроки.

Виховна задача:

-         Спільна діяльність дітей з порушеннями слуху та із ЗПР і збереженим слухом у другій половині дня: гуртки, спортивні секції.

Корекційна задача:

-         Удосконалення системи навчання дітей мовленнєвого спілкування, необхідної для повноцінної інтеграції у суспільство.

1.1. Інформаційна довідка

Педагогічним колективом школи проведено достатню роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2016-2017 навчального року у школі було 22 класи, із них П,1-4-х – 10 класів, 5-10 -х – 11 класів, 12-х – 1 клас. Мова навчання – українська. Станом на 05.09.2016 року кількість учнів становила 163. На кінець навчального року учнів було – 173.Середня наповнюваність учнів у класах складала – 8 учнів.

Випущено: із 10 класу – 15 учнів, з 12 класу – 4 учні.

Кількість учнів по класам:

№ з/п Класи Кількість учнів
  П-А (зі зниженим слухом) 7
  П-Б (ЗПР зі збереженим слухом) 11
  1-А (зі зниженим слухом) 8
  1-Б (ЗПР зі збереженим слухом) 6
  2-А (зі зниженим слухом) 8
  2-Б (ЗПР зі збереженим слухом) 10
  3- А (зі зниженим слухом) 11
  3– Б (ЗПР зі збереженим слухом) 8
  4 – А (зі зниженим слухом) 11
  4 - Б (ЗПР зі збереженим слухом) 7
  5 – А (зі зниженим слухом) 8
  5 – Б (зі зниженим слухом) 6
  5 - В (ЗПР зі збереженим слухом) 9
  6 – А (зі зниженим слухом) 11
  7 – А (зі зниженим слухом) 6
  7 – Б (зі зниженим слухом) 7
  8 – А (зі зниженим слухом) 7
  9 - А (зі зниженим слухом) 7
  9 – Б (ЗПР зі зниженим слухом) 6
  10-А ( зі зниженим слухом) 9
  10 – Б (зі зниженим слухом) 6
  12-А (зі зниженим слухом) 4
Всього   173

Всього по школі

Класи п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12
Кількість класів 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1
В них учнів 18 14 18 19 18 23 11 13 7 13 15 4

                                  

1.2. Аналіз навчально-виховної роботи  

     Підсумки 2016 – 2017 навчального року показують, що педагогічний колектив школи достатньо ефективно реалізував свої цілі та завдання щодо оновлення корекційного та навчально-виховного процесів та належної підготовки вихованців до майбутнього самостійного життя.

     Ефективність навчального процесу у 2016 – 2017 н.р. забезпечували такі складові:

- наступність між початковою, середньою та старшою ланкою навчання;

- корекційне спрямування навчально-виховного процесу;

- практичний характер навчальної діяльності;

- індивідуалізація та диференціація навчання.

     Протягом минулого навчального року забезпечувались належні умови для варіативності навчання учнів, які обумовлювались потребами контингенту учнів.

Моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів

за 2016 – 2017 н.р.

класи для дітей зі зниженим слухом:

Класи Кіл-ть учнів Рівень навчальних досягнень
Високий Достатній Середній Початковий
3 – 4          
5 – 10          
12          

Класи для дітей із затримкою психічного розвитку:

Класи Кіл-ть учнів Рівень навчальних досягнень
Високий Достатній Середній Початковий
3 – 4          
5 – 9          

Моніторинг корекційної роботи

за 2016 – 2017 н.р.

Моніторинг проводився в класах для дітей із затримкою психічного розвитку та збереженим слухом за такими показниками:

-         розуміннясловесноїінструкції;

-         розвиток моторики руховогоапарату;

-         розвиток фонематичнихпроцесів;

-         вимова звуків;

-         розвитокскладової структурислова;

-         сформованістьлексичної сторонимовлення;

-         сформованість граматичноїсторонимовлення;

-         розвиток зв’язного мовлення;

-         розвиток навичокчитання;

-         розвиток навичокписьма.

Клас

Всього учнів

Присутні

Рівні
П С Д В
ПБ 11 11 - 7 2 2
6 5 1 1 2 1
10 8 2 3 3 -
8 8 - 2 5 1
7 7 1 2 3 1
9 9 - 4 3 2
ВСЬОГО 51 48 3 19 18 7

Початковий рівень з розвитку мовлення показали:

-         4Б клас – Ізовіт А.,

-         5В клас Рєзнікова О., Мамчур М.,

-         3Б клас Хитра М.,

-         1Б клас Шуберт В.,

-         ПБ клас Луценко Г., Коломієць А.

В класах для дітей зі зниженим слухом:

Всього учнів Прис.

Сприймання

фраз на слух

Сприймання

тексту на слух

Розбірливість вимови
  цілком частково пофразово Не сприйм
122 119 76% 18 62 32 7 71%

Педагогічний колектив школи активно впроваджував в навчально-виховний процес інноваційні педагогічні технології: інтерактивне, особистісно–зорієнтоване навчання, виховання, вдосконалював форми та методи диференціації, індивідуалізації навчально-виховного процесу. В основу педагогічної діяльності вчителів, вихователів школи-інтернату покладено педагогіку співпраці, яка базується на принципах гуманізму, демократизму, поваги до особистості дитини з особливими потребами.

Серед інноваційних напрямків діяльності колективу – впровадження здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу, який включає: фізичне виховання, психологічну допомогу, лікувально-оздоровчу роботу.

     Актуальною темою навчального процесу в 2016 – 2017 навчальному році було формування позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності. Саме тому педагогічний колектив наполегливо працював над оптимізацією навчально-виховного корекційного процесу на основі поєднання традиційних та інноваційних технологій. Цей напрямок роботи, як показують результати навчальних досягнень учнів, сприяє розвитку пізнавального інтересу учнів до навчання та формуванню у них життєвих компетентностей на основі успішного опанування навчальним матеріалом.

      

1.3. Аналіз методичної роботи

Основною метою навчання і виховання дітей з особливими потребами є соціальна адаптація та інтеграція їх в суспільство, залучення до суспільно-корисної праці. Діти з особливими освітніми потребами повинні бути такими ж, як і здорові, мати такі ж права. Тому виникає необхідність перебудови освітнього простору. Найголовнішим визначається формування особистості людини - самостійної, активної, без комплексу неповноцінності через особливості розвитку, що усвідомлює своє місце в суспільстві.

Для реалізації даної мети потрібне постійне творче зростання педагогічних працівників, створення умов для постійного підвищення їхнього освітнього та кваліфікаційного рівнів, удосконалення майстерності вчителя.

Методична робота школи-інтернату в 2016 – 2017 навчальному році була спрямована на реалізацію таких завдань:

- глибоке вивчення і практична реалізація програм і положень навчальних планів, підручників, посібників, розуміння їхніх дидактичних засад і особливостей та вимог;

         - діагностика рівня забезпечення психолого-педагогічних умов ефективної методичної організації навчально-виховного процесу в школі-інтернаті;

         - використання інтерактивних та комп'ютерних методів навчання;

         - атестація педагогічних працівників школи-інтернату на основі технології компетенції;

         - вивчення особистісних рис і можливостей кожного вчителя, формування творчого працездатного колективу;

         - глибоке і різнобічне освоєння основних вимог Закону України «Про загальну середню освіту» та «Про спеціальну освіту»;

         - вивчення питань теорії і наукових досягнень з предмета, що викладається вчителем, оволодіння сучасною науковою методологією;

         - розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм і методів науково-методичної роботи, оновлення її змісту на основі особистісно-орієнтованої педагогіки навчання та виховання.

Основними напрямками роботи були:

üстворення умов, що забезпечують навчання і розвиток дітей із особливостями розвитку, реалізація їхніх потенційних можливостей через різні освітні програми, що дозволяють кожній дитині здобути доступну, якісну освіту і допрофесійну підготовку;

üстворення умов для особистісно-орієнтованої освіти: диференціація і індивідуалізація освітнього процесу, орієнтація на індивідуальні освітні потреби;

üрозвиток інноваційних процесів, упровадження нових освітніх технологій, що дозволяють ефективно вирішувати завдання навчання, виховання і розвитку учнів;

üстворення умов для мовленнєвого розвитку дітей в єдиному освітньому просторі;

üформування загальної культури особистості, основ естетичної культури та розвиток художніх здібностей учнів;

üорганізація змістовного дозвілля учнів з урахуванням їх інтересів на основі ініціативи;

üрозвиток в учнів правосвідомості – формування правової культури.

üполіпшення виховної роботи з учнями з метою зменшення негативних впливів на них соціального середовища;

ü створення умов для збереження здоров'я учасників навчально-виховного процесу на уроках і в позаурочний час за допомогою вдосконалення здоров'язберігаючих технологій;

üреалізація інтегрованого підходу в навчанні та вихованні школярів;

üформування соціокультурного середовища;

üформування в учнів патріотизму, любові до батьківщини, традицій родинного виховання;

üрозвиток творчої активності педагогів, підвищення професіоналізму, компетентності, духовності та відповідальності працівників освіти за результати своєї праці;

üзалучення сім'ї до виховання і повноправної її участі в діяльності школи-інтернату.

Для виконання цих завдань були складені плани:

       річний план роботи школи;

       роботи Піклувальної ради;

       роботи Батьківської ради;

       роботи Координаційної ради;

       роботи Методичної ради;

       методичних обєднань, гуртків і спортивних секцій;

       роботи бібліотеки;

       практичного психолога, соціального педагога;

       післядипломної курсової перепідготовки вчителів та керівних кадрів.

Педагогічний колектив школи-інтернату – це 60 вчителів та вихователів.

Із них мають кваліфікаційні категорії:

                    «спеціаліст вищої категорії» - 37 педагогів;

                    «спеціаліст першої категорії» - 8 педагогів;

                    «спеціаліст другої категорії» - 2 педагоги;

                    «спеціаліст» - 10 педагогів;

                    Незакінчена вища – 2 педагоги;

                    педагогічних працівників, які мають середню спеціальну освіту – 5.

Рівень педагогічної майстерності педагогів:

Педагогічні звання мають:

     «учитель-методист» – 4 педагогів;

     «старший вчитель» – 4 педагоги;

     «вихователь-методист» – 1 педагог.

В 2016 – 2017 навчальному році працювали такі методичні об’єднання:

-         вчителів початкових класів – Сусідко Т.О.;

-         вчителів корекційної роботи – Рідковець О.В.;

-         вчителів-мовників – Денисову Л.А.;

-         вчителів суспільно-природничо-математематичних дисциплін –

   Рижкову І.В.;

-         вчителів трудового навчання та образотворчого мистецтва –

   Стьопкіна В.В.

-         вихователів – Гаврилова С.В.;

-         вчителів фізичного виховання та ритміки – Ковача І.Ю.;

-         класних керівників – Семенюк Т.Г..

Керувала роботою методичних об’єднань Методична Рада школи у складі:

     1. Горенкова С.Б. – голова ради, директор школи.

 1. Грінченко З.І. – заступник голови ради, заступник директора з навчально-виховної роботи.
 2. Матюшенко К.М. – секретар ради ,вчитель англійської мови.
 3. Москаленко Т.І. – член ради, заступник директора з навчально-виховної роботи.
 4. Пастернак О.П. – член ради, заступник директора з виховної роботи.
 5. Денисова Л.А. – член ради, вчитель української мови.
 6. Рижкова І.В. – член ради, вчитель географії.
 7. Сусідко Т.О. – член ради, вчитель початкових класів.
 8. Ковач І.Ю.. – член ради, вчитель фізичного виховання.
 9. Стьопкін В.В. – член ради, вчитель трудового навчання.
 10. Рідковець О.В. – член ради, вчитель індивідуальної роботи.
 11. Гаврилов С.В. – член ради, вихователь.

Методична рада координувала методичну роботу, розглядала питання роботи педагогічного колективу щодо підвищення професійної компетентності кожного педагога, направленої на реалізацію загальноосвітніх проблем.  

Результатом роботи методичних об’єднань стало складення розробок уроків, занять і заходів, які поповнили скарбнички методичних об’єднань та створення методичних рекомендацій щодо подальшої роботи.  

В школі-інтернаті працює психологічна служба, основними напрямками роботи якої були:

-         діагностика індивідуальних психологічних особливостей учнів;

-         вивчення адаптації учнів підготовчих, 1-х та 5-го класів до умов навчання в школі;

-         підготовка учнів 4-х класів до переходу в середню школу;

-         профорієнтаційна робота серед учнів випускних класів;

-         профілактична робота з попередження алкоголізму, тютюнопаління, злочинності та правопорушень, ксенофобії та расизму, вчинення насилля над дітьми;

-         проводились індивідуальні консультації та бесіди з учнями різного віку на хвилюючі їх теми.

     Основними формами методичної роботи в школі-інтернаті були педради, лекції, інформації, доповіді, практичні заняття, відкриті уроки, круглі столи, виховні заняття та заходи.

У 2016 – 2017 навчальному році згідно річного плану роботи було вивчено стан викладання предметів державного компонента:

-         історії та правознавства;

-         ППН та трудового навчання;

-         зарубіжної літератури

В 2016 – 2017 навчальному році були проведені:

ПРЕДМЕТНІ ТИЖНІ

Зміст Дата проведення Відповідальні
1. Тиждень трудового навчання, ППН Листопад В.С. Стьопкін
2. Тиждень зарубіжної літератури Лютий Л.А. Денисова
3. Тиждень історії, правознавства Березень І.В. Рижкова

КРУГЛІ СТОЛИ

1.

Актуальні проблеми сурдопедагогіки:

- оновлення змісту навчальних програм;

«Формування вчителя професіонала»

- тренінг «Професійне зростання вчителя, вихователя»

Жовтень

Вчителі школи,

Голови МО

психолог

2.

«Модель підвищення фахової майстерності вчителя»

Листопад

Вчителі школи,

Голови МО

3. Загальнолюдські цінності і їх місце у виховному процесі. Січень Вчителі школи
4. «Формування самоосвітньої компетентності учнів засобами сучасних освітніх технологій». Березень Вчителі школи

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНІ КОНСИЛІУМИ

1 Психологічні аспекти роботи педагога з родинами учнів. Жовтень Вчителі школи, психолог, соціальний педагог
2 «Система роботи педагогічного колективу щодо усунення проблем адаптації пятикласників в умовах переходу з початкової до основної школи» Січень Вчителі школи, психолог, соціальний педагог
3 Шкільне оцінювання очима психолога. Як підвищувати ефективність навчання в школі. Березень Психологи,   вчителі школи            

         На засіданнях педагогічної ради школи були розглянуті питання:

С е р п е н ь

1. Аналіз діяльності роботи педагогічного колективу школи, Піклувальної, Координаційної рад та батьківського комітету за 2015-2016 н.р..

Завдання на новий 2016-2017 н.р.

                                                                                       С.Б. Горенкова

2.Обговорення та затвердження плану роботи школи на 2016 - 2017 н.р.

                                                                                                     С.Б. Горенкова

3. Аналіз набору учнів до школи.

                                                                                                      Т.І. Москаленко

     4.Про затвердження єдиного мовного та орфографічного режиму школи.

З.І. Грінченко

5.Про збереження життя і здоров’я учнів.                                                                    

                                                                                                        З.І. Грінченко

6. Про організацію навчально-виховного процесу у школі на 2016 -2017 н.р.

                                                                                                         С.Б. Горенкова

7. Різне

Ж о в т е н ь

 1. «Взаємозв'язок корекційних предметів з обов'язковими. Посилення міжпредметних зв'язків, інтегровані уроки.»

                                                             З.І. Грінченко, Т.І. Москаленко.

2. Психолого-педагогічне спостереження за навчанням учнів П-х, 5-х класів. Психологічна допомога і консультації для вчителів та вихователів.

                                                                             Ю.П. Шпаченко

3. Робота соціального педагога по ранньому виявленню дітей, які опинились в складних життєвих обставинах та дітей, які залишились без батьківського піклування.                                                                                                  

4. Різне.

Січень

 1. «Спільна діяльність дітей з порушеннями слуху та із ЗПР і збереженим слухом у другій половині дня: гуртки, спортивні секції.»

                                                             О.Л. Пастернак

2. Робота класних керівників з профілактики правопорушень, злочинності,           дитячої бездоглядності та безпритульності серед учнів школи.

                                                                                     Класні керівники

 1. Аналіз виконання програм та роботи з ведення шкільної документації за І семестр.

                                         З.І Грінченко., Т.І. Москаленко

5. Аналіз виконання програм учнів, що навчаються за індивідуальною формою.

                                         З.І Грінченко., Т.І. Москаленко

6. Робота шкільної ПМПК.

Т.І. Москаленко

 1. Творчий звіт вчителів, що атестуються.
 2. Різне.

Березень

1. «Удосконалення системи навчання дітей мовленнєвого спілкування, необхідної для повноцінної інтеграції у суспільство.»

                                                  Т.І. Москаленко, З.І. Грінченко.

2. Аналіз роботи психолога, соціального педагога та класних керівників щодо проведення профорієнтаційної роботи серед   випускників школи.

Ю.П. Шпаченко

3. Робота класних керівників та вихователів з профілактики негативних звичок учнів та формуванню здорового способу життя.

О.Л. Пастернак

4. Підсумки роботи атестаційної комісії.

                                                           С.Б. Горенкова

5. Стан організації та ефективності методичної роботи.

6. Різне.

Т р а в е н ь

1. Результати роботи з формування особистості дітей із порушенням слуху та зі збереженим слухом і з затримкою психічного розвитку, їх навчальної діяльності.

                                                     З.І. Грінченко, Т.І. Москаленко

2. Про виконання навчальних програм, календарно-тематичних планів.

                                                     З.І. Грінченко, Т.І.Москаленко

3. Переведення учнів до наступного класу та випуск зі школи.

                                                               С.Б. Горенкова

4. Аналіз виконання програм учнів, що навчаються за індивідуальною формою.

                                         З.І Грінченко., Т.І. Москаленко

5. Звіт про роботу шкільної ПМПК.

Т.І. Москаленко

6. Організація літнього відпочинку та оздоровлення учнів.

                                                                                                 О.Л. Пастернак

 1. Підсумки роботи з охорони праці та БЖ.

І.Ю. Фролова

8. Різне.

Червень

 1. Стан збереження матеріальної бази школи.
 2. Ремонт приміщень школи.
 3. Підготовка річного плану роботи на 2017 – 2018 навчальний рік.
 4. Про робочі навчальні плани.

Одна з визначальних ланок системи методичної роботи – самоосвітня праця педагогів. Ця постійна робота вчителів, спрямована на розширення й поглиблення знань і вмінь, підвищення рівня предметної підготовки.

Педагоги школи брали участь у семінарах, конференціях, які проводили Департамент освіти і науки, Інститут спеціальної педагогіки АПН України, районне Управління освіти та Українське товариство глухих, вивчали досвід своїх колег, знайомились з новинками наукової, методичної та навчальної літератури.

На базі школи-інтернату було проведено семінар для бібліотекарів району.

   Вчителі школи друкуються в спеціальних газетах та журналах.

       З метою підвищення професійної педагогічної майстерності в цьому році пройшли післядипломне підвищення кваліфікації при Київському міському університеті ім. Б.Грінченка такі педагоги:

з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

працівників

Категорія слухачів

На яку

категорію

Форма

навчання

Термін

навчання

1.

Біла

Надія   Костянтинівна

Вчителі початкових класів, вихователі ГПД На вищу очна 17.10.2016 – 21.10.2016
2

Пасічник

Раїса Григорівна

Вчителі початкових класів, вихователі ГПД На вищу очна 03.10.2016 – 07.10.2016
3

Нехоца

Олена Григорівна

Вчителі-дефектологи ЗНЗ На вищу очна 06.02.2017– 10.02.2017
4

Бурмантова

Наталія Юріївна

Вчителі-дефектологи ЗНЗ На вищу очна 06.02.2017– 10.02.2017
5

Дубровська-Мостова

Ольга Юріївна

Вчителі української мови та літератури На вищу очна 03.10.2016 –   07.10.2016
6

Грінченко

Ірина Сергіївна

Вихователі спеціальних загальноосвітніх закладів На вищу очна 30.01.2017 – 03.02.2017

Атестовані як такі:

1. Встановлено тарифний розряд:

- керівнику гуртка Білоцькій Маріі Сергіївні – 12 тарифний розряд;

2. Підтверджено бібліотекарю Литвин Олені Іванівні – 12 тарифний   розряд та відповідність займаній посаді «провідного бібліотекаря».

     3. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:

       - вчителю початкових класів Якунченковій Наталії Митрофанівні.

4. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:

     - вчителю трудового навчання – Білоцькій Марії Сергіївні;

     - вчителю української жестової мови – Грінченко Ірині Сергіївні.

 1. Визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»:

-                               вчителю початкових класів та вихователю Білій Надії Костянтинівні;

-                               вихователю Грінченко Ірині Сергіївні.

     Вагоме місце в роботі методичних об’єднань займає робота з молодими вчителями та вихователями. За ними були закріплені наставники, які їм постійно допомагали:

з/п

ПІБ вчителя-наставника та вихователя Предмет ПІБ молодого вчителя та вихователя
  Коб′юк М.В. початкові класи

Сусідко Т.О.

  Коноваленко О.Ю початкові класи Мойсеєнко С.Б.
  Стралківська М.В вихователь

Гаврилов С.В.

  Селезньова І.В. вихователь

Максименка Л.М .

  Ружин І.В. зарубіжна література Вторенко Л.Г.

З молодими вчителями та вихователями були проведені бесіди на тему: „Особистісне зростання як мета та результат педагогічного процесу”, „Педагогічна майстерність та її основні елементи”.

     Методична рада та адміністрація школи велику увагу приділяла удосконаленню методики проведення уроків, широкій комп’ютеризації навчального процесу, здійсненню індивідуального підходу до учнів, стимулюванню їх навчальної діяльності.

Школа має навчально-корекційне обладнання:

-         2 комп’ютерних класи з інтерактивними дошками;

-         1 клас початкової школи обладнаний інтерактивним комплексом;

-         лінгафонний кабінет;

-         кабінет інструктора слухомовної роботи;

-         слухомовні комп’ютерні тренажери „Видима мова”, „Світ звуків”, «Живий звук»;

-         FМ системи;

-         кабінет лікувальної фізичної культури та кабінет доліковування ;

-         кабінет соціально-побутового орієнтування;

-         кабінет психологічної реабілітації.

-         сенсорна кімната;

-         реабілітаційний комплекс «Амбліотрон» з програмами: «Терапія стресу», «Нейросенсорна туговухість», «Гіперактивна дитина»;

        Психолог школи проводить корекційні заняття з дітьми, під час яких використовують реабілітаційний комплекс «Амбліотрон». Найбільш задіяні програми «Нейросенсорна туговухість» та «Гіперактивна дитина».

Школа-інтернат тісно співпрацювала з Інститутом корекційної педагогіки та психології університету ім. М.П.Драгоманова, Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України, про це укладено угоди. На базі школи проходили практику студенти, що навчаються за спеціальностями:

-         вчителі початкових класів, української мови та літератури;

-         психологи.

1.4. Аналіз роботи з учнями, які навчаються за індивідуальною формою

Індивідуальне навчання учнів у 2016-2017 навчальному році у закладі здійснювалось відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8.

В 2016-2017 навчальному році в школі-інтернаті було організовано і здійснювалося індивідуальне навчання для 8 учнів за станом здоров'я.

Підставою для організації індивідуального навчання у закладі є: заяви батьків, рішення КМПМПК, довідки ЛКК,відповідні накази по закладу.

Індивідуальне навчання здійснюється за індивідуальними навчальними планами, затвердженимидиректором школи, складеними на основі Типових навчальних планів.

Індивідуальне навчання здійснюється в основному педагогічними працівниками, які мають відповідну дефектологічну освіту.

Кількість годин для організації індивідуального навчання визначена наказами по закладу відповідно до п. 4.3. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, тобто:

1-4 кл. – 10 год. на тиждень,

5-9 кл. – 14 год. на тиждень,

10-12 кл. – 16 год. на тиждень.

Вчителі, які здійснювали індивідуальне навчання на підставі існуючих програм, розробляли індивідуальні навчальні програми та склали календарні плани, які були погоджені з заступником директора з навчально-виховної роботи та затверджені директором школи.

В кінці кожного семестру проводився моніторинг навчальних досягнень учнів, що навчаються за індивідуальною формою (Остапець Андрій – 5В клас; Янковий Богдан – 6А клас; Ганул Остап – 5А клас, Єпішева Стелла – 2Б клас, Лещинський Олександр – 2Б клас, Безсонний Даниїл – ПБ клас, Ковальська Діана – 4А клас, Матюшенков Олександр – 3Б клас ).

Питання про їх подальше навчання буде вирішуватись відповідно до рекомендацій лікарів.

Адміністрація приділяла належну увагу питанню контролю за веденням документації щодо організації індивідуального навчання.

Питання про організацію індивідуального навчання розглядалося на нараді при директорі та на засіданні педагогічної ради.

1.5. Аналіз позаурочної виховної роботи

В 2016-2017 р., згідно річного плану роботи школи, педагогічний колектив працював над темою: «Формування в учнів якостей, необхідних для повноцінної інтеграції їх у суспільство». Тому загально педагогічними чинниками організації виховного процесу протягом навчального року були самовиховання особистістю власних зусиль, спрямованих на зміну і вдосконалення моральної свідомості, патріотичних почуттів та поведінки. Також проводилась робота по попередженню правопорушень серед підлітків, дитячої бездоглядності, запобіганню шкідливих звичок серед учнів, формування у дітей трудової, екологічної, художньо-естетичної культури, створюються оптимальні умови для розвитку творчого потенціалу учнів.

         У школі скоординована система позакласної роботи тавиховних заходів, складений розклад гуртків з урахуванням можливостейта творчих здібностей учнів.

         Виховання в учнів почуття любові до Батьківщини, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції є одним із завдань педагогічного колективу школи.

         Сьогодні школа створює систему виховної роботи, яка ґрунтується на традиціях навчального закладу й вимогах нинішнього часу.

         Сучасні вимоги до виховання учнів – майбутнього національно свідомого покоління нашої держави - визначили перед колективом школи такі напрямки виховного процесу:

 • Виховання громадянина-патріота України;
 • Родинно-сімейне виховання;
 • Трудове;
 • Правове;
 • Національне;
 • Моральне;
 • Естетичне;
 • Формування здорового способу життя;
 • Запобігання негативних проявів серед учнів, дитячої бездоглядності, безпритульності та підліткової злочинності;
 • Запобігання насильству над дітьми та торгівлі людьми.

         У 2016-2017 навчальному році були проведені такі свята, заходи та відзначення річниць визначних дат :

 • Свято «День Знань»;
 • Місячник «Увага! Діти на дорозі!»;
 • Тиждень основ безпеки життєдіяльності;
 • Всеукраїнський олімпійський урок до Дня фізкультури і спорту;
 • Районна акція «Біль нашої памяті у звязку з роковинами трагедії Бабиного Яру;
 • Соціально-культурна акція «Почуйте нас» до Міжнародного дня глухих;
 • Дня працівників освіти;
 • День української писемності та мови;
 • Міжнародний день толерантності;
 • Тиждень безпеки дорожнього руху;
 • Прощання з буквариком « Книгу читати-врожай збирати»;
 • День Свободи та Гідності;
 • День людей з інвалідністю;
 • День боротьби зі СНІДом;
 • Всеукраїнський тиждень права;
 • Різдвяно-новорічний ярмарок з нагоди Дня святого Миколая;
 • Зустріч з пожежниками до дня святого Миколая
 • Новорічна казка для учнів П-4 класів;
 • Новорічний вечір для учнів 5-12 класів;
 • День Соборності;
 • Тиждень зарубіжної літератури;
 • День Святого Валентина;
 • День вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
 • День вшанування Героїв Небесної Сотні;
 • Міжнародний день рідної мови;
 • Масляна;
 • Міжнародний жіночий день;
 • Шевченківські дні;
 • Міжнародний день Землі;
 • День цивільного захисту;
 • Великдень;
 • Захід присвячений річниці Чорнобильської катастрофи;
 • Козацькі ігри;
 • Тиждень безпеки життєдіяльності;
 • День памяті та примирення;
 • День Матері;
 • День вишиванки;
 • Мовна конференція на тему «Українські прадавні обереги»
 • Свято останнього дзвоника;

Традиційним святом для учнів, батьків та педагогічного колективу школи стала мовна конференція. Мета цього свята – перевірка стану формування вимовних навичок ритміко-інтонаційної структури          мовлення, розвитку слухового сприймання.

         Це звітний захід, в якому беруть участь учні П-5 класів та вчителі з розвитку слухового сприймання та формування вимови.

         В цьому навчальному році така конференція відбулася 23 травня 2017 року на тему : «Українські прадавні обереги»

         В школі-інтернаті мовна конференція - це справжнє свято. Був підготовлений цікавий сценарій, в який включені діалогічна та монологічна форми мовлення, танцювальні номери, пісні. Учні вивчили та розповідали вірші про українські прадавні обереги.

Під час проведення конференції учні виявили достатньо високий рівень формування вимови, слухового сприймання, зв’язного мовлення та ритмічних навичок.

         Такі мовні конференції сприяють більшому зацікавленню учнів до роботи на індивідуальних заняттях з розвитку слухового сприймання та формування вимови, поповнення словникового запасу, правильної вимови звуків, розвитку зв’язного мовлення, занять з фонетичної ритміки.

         Після конференції кожна дитина зрозуміла, що українські традиції дуже цікаві, мають велике значення для українського народу і що навчання правильно та чітко говорити, щоб розуміли оточуючі дуже важливе для кожного з них.

         Творчі здібності розвиваються, як на уроках, так і в позаурочний час, , а саме на гуртках:

 1. «Пензлик»;
 2. «Веселі нотки»;
 3. «Хореографія»
 4. «Ліплення»;
 5. «Арт-студія» ;
 6. «Краєзнавчий світ без меж»;
 7. «Декупаж»
 8. «Волейбол»
 9. «Айкідо»
 10. «Крій та шиття»

Протягом 2016-2017 навчального року учні нашої школи брали участь у масових заходах та міських конкурсах, змаганнях, а саме:

Захід Дата Досягнення
Соціально-культурна акція «Почуйте нас» до Міжнародного дня глухих

25.09.2017

Подяка за участь

Міська спартакіада «Повір у себе» зі спортивного орієнтування

27.09.2017

І та ІІІ місце

Інтеграцій фестиваль «Сонячні барви»

17.10.2016 Подяки за участь

Міські змагання «Київ-парк-тур» серед нечуючих учні зі спортивного орієнтування

18.11.2016

Подяки за участь

Районний Фестиваль

творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями

«Повіримо у себе»

09.11.2016

виконавче мистецтво - колектив «Дзвіночки» з піснею у жестовому виконанні Не рубай тополю»;
- хореографія – дует « Драйв» танець «Випадкова зустріч»;
- акторська майстерність – клоунада « Стоматолог»;
- декоративно-ужиткове мистецтво - робота з природнього матеріалу «Літні спогади»

Міський Фестиваль

творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями

«Повіримо у себе»

25.11.2016

І місце -

гурток   театральний «АРТ - Студія»

Гала-концерт Фестивалю творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повіримо у себе»

29.11.2016 І місце гурток   театральний «АРТ - Студія»

Шкільний конкурс малюнків

«Охорона праці очима дітей».

05-09.12.2016 р.ь 5 р. Подяки за участь
Шкільний конкурс « Ікебану ти зроби і ялинку збережи» 19.12.2016 Подяки за участь

Чемпіонат міста та міська

спартакіада «Повір у себе» з волейболу

02.02.2017 І місце

Чемпіонат міста та міська

спартакіада «Повір у себе» з баскетболу

14.02.2017 ІІ місце
Чемпіонат міста Києва з волейболу 16.02.2017 І місце
Чемпіонат міста (юніори) з баскетболу серед спортсменів з вадами слуху 21.02.2017 ІІІ місце

Чемпіонат міста (дівчата, юнаки), міська спартакіада « Повір у себе» з легкої атлетики

16.03.2017

ІІ місце
Районна акція «Чисте місто» 24.03.2017  
Фінальні змагання ХХІV Спартакіади "Повір у себе" серед дітей-інвалідів, присвяченої 26-й річниці Незалежності України з волейболу 26-30.03.2017 ІІ, VІІ місце
Чемпіонат міста з волейболу серед жіночих команд 21.03.2017 І, ІІ місце
Чемпіонат міста та міська спартакіада «Повір у себе» з футболу 06.04.2017 І, ІІ, ІІІ місце

Всеукраїнський інтелектуальний конкурс «Ерудит»

19.04.2017 І,ІІІ місце
Фізкультурно-оздоровчий захід «Козацькі ігри» 26.04.2017 ІІ місце
Фестиваль «Україна» збирає таланти», номінація «Циркове мистецтво» 25.02.2017 Диплом Гранд-прі
Фестиваль «Україна» збирає таланти», номінація «Вокал» 11.03.2017 Диплом Гранд-прі
Фестиваль «Україна» збирає таланти», номінація «Хореографія» 01.04.2017 Диплом Гранд-прі
Фестиваль «Україна» збирає таланти», Гала-концерт 22.04.2017 Диплом Гранд-прі
Національно-патріотичний проект «Жовто-блакитний колір душі» 11.05.2017 Подяки за участь

        

Протягом 2016-2017 н. р. психологом та соціальним педагогом школи були проведені круглі столи, батьківські всеобучі, лекції та бесіди, а саме :

№ п/п Дата

Тема

Цільова аудиторія

1.

05.10.2016 «Мистецтво спілкування» Учні 5-х класів
2. 12.10.2016 «Особливості особистої гігієні дівчини» Дівчатка 5-12 класів
3. 20.10.2016 «Твоя професія-твоє майбутнє» Учні 10-12 класів
4. 10.11.2016 «Причини та наслідки ризикованої поведінки» Учні 5-6-х класів
5. 15.11.2016 «Причини та наслідки ризикованої поведінки» Учні 7-12-х класів
6. 01.12.2016 «СНІД» - сучасна епідемія людства Учні 5-12 класів
7. 22.01.2017 «День Соборності України» Учні 5-12 класів
8. 22.02.2017 «Дівчинка, дівчина, жінка : соціально-психологічні та фізичні особливості формування» Учні 5-12 класів
9. 24.02.2017 «Криза підліткового віку. Поведінка дітей-дзеркало батьків»

Батьки учнів

5-х класів

10. 02.03.2017 «Українські символи особистості – до Дня народження Т.Г.Шевченка» Учні 5-12 класів
11. 14.03.2017 «Соціальні мережі. Вплив на формування особистості підлітка» Учні 5-12 класів
12. 20.03.2017 «Всесвітній день Землі» Учні 5-12 класів
13. 23.03.2017

«Маніпуляція в соціальних мережах»

Учні 5-12 класів
14. 13.04.2017 «Статеве виховання. Підліткова вагітність» Учні 5-12 класів
15. 20.04.2017 «Особливості статевого виховання у хлопчиків» Хлопці 5-12 класів
16. 18.05.2017 «Справжній друг та справжня дружба» Учні 5-12 класів

Протягом навчального року проводилися екскурсії, учні відвідували музеї:

Назва закладу Дата Кількість дітей
Національний муніципальний академічний театр опери та балету балет «Дюймовочка» 09.02.2017 20 учнів
Національний муніципальний академічний театр опери та балету балет «Ромео і Джульєта» 14.02.2017 20 учнів
Контактний зоопарк на ВДНГ 19.04.2017 5 учнів
Національний музей історії України в Другій Світовій війні 10.05.2017 19 учнів
Національний музей Чорнобиль

11.05.2017

16 учнів
Національний музей Т.Шевченка 16.05.2017 17 учнів
Національний центр України «Лемурашник» 17.05.2017 7 учнів
Національний центр України «Гойдалки» 18.05.2017 14 учнів

Протягом 2016-2017 навчального року учні, які відвідують гуртки та спортивні секції, брали участь у масових заходах та міських конкурсах і змаганнях, де посідали призові місця.

В школі існує музей «Бабусина скринька». Музей зроблений у вигляді української хати в якій зібрані старовинні предмети побуту (праска, глечики, кочерга та інші), український одяг різних областей України. Учні мають змогу під час уроку з відповідної теми ознайомитися з історією і культурою побуту наших пращурів. Під час уроків з учнями важливо, щоб вони мали змогу побачити те, про що їм розповідає вчитель, тоді їм цікавіше і простіше засвоювати тему з того чи іншого предмету.

В 2016-2017 навчальному році в школі-інтернаті постійно проводилась робота:

       відділом Державтоінспекції Голосіївського району;

       представниками УТТОГ (курс лекцій проти шкідливих звичок з переглядом відео матеріалів, бесіди, тести);

       Голосіївською пожежною службою проводились заходи до тижня безпеки життєдіяльності.

Велика увага приділялась здоровому способу життя. В школі працює кімната здоров’я, яка обладнана соляними світильниками, іонізатором повітря, лампою Чижевського, сухим басейном, працює кваліфікований масажист. Також в школі працюють спортивний та тренажерний зали,    

1.6. Партнерські зв’язки

Школа-інтернат №9 підтримує партнерські зв’язки з школою-комплексом для дітей зі зниженим слухом «Августин-Віолет» м.Франкенталь (Німеччина).

         Протягом 2016-2017 навчального року педагогічний колектив та учні нашої школи листувались та спілкувались в он-лайні з учнями та вчителями партнерської школи.

У вересні 2016 року відбулося он-лайн привітання директора школи Августин – Віолет Хильтруд Фунг новопризначеного директора школи-інтернату № 9 С.Горенкову .

Також 4 жовтня 2016 року був підписано нову угоду з партнерською школою на 5 років ( з 4 жовтня 2016 року по 04 жовтня 2021 року).

В листопаді 2016 року відбулися переговори між директорами партнерських шкіл щодо зустрічі дитячих делегацій в травні 2017 року.

В грудні 2016 року учні нашої школи виготовили листівку з новорічними та різдвяними привітаннями та надіслали своїм друзям у Німеччину.

З 13 по 20 травня 2017 року відбулася поїздка до партнерської школи-комплексу Августін-Віолет, під час якої учні нашої школи мали можливість ознайомитися з новинками сучасної апаратури, мали змогу працювати на слухомовних тренажерах, ознайомитися професійною підготовкою випускників школи, поспілкуватися з однолітками, взяти участь в культурно-масових заходах, ознайомитися з історичними пам’ятками міста, історією та культурою країни. Вчителі ознайомилися з новітніми технологіями сурдопедагогіки, які розробляються в школах Німеччини.

         Поїздка учнів та вчителів школи-інтернату № 9 збагатила досвід роботи вчителів із дітьми з вадами слуху, а учні отримали нові враження та знання, розширили коло спілкування.

        

1.7. Аналіз роботи з батьківською громадськістю

         Виховання учнів в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки учнів завжди є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники та вихователі тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома, спілкуються з родинами.

         У вирішенні актуальних проблем школи важливе значення надається роботі педагогічного колективу з батьками. Широкого застосування набули активні форми батьківського всеобучу, а саме: години спілкування, лекції, семінари. Складаючи план, педагоги намагаються охопити найбільш важливе коло питань з урахуванням вікових особливостей учнів.

         Важливо те, що батьки беруть участь в шкільних заходах, що сім’я і школа працюють спільно в досягненні поставлених завдань.

Протягом 2016-2017 н. р. спільно з батьками були проведені круглі столи, батьківські збори, лекції та бесіди на такі теми:

-         «Здоровий спосіб життя сім’ї та фізичне виховання дітей»;

-         «Єдність вимог школи та сім’ї у питанні навчання та виховання учнів»;

-         «Організація занять школяра, що спрямована на зміцнення здоров’я та прищеплення навичок здорового способу життя»;

-         «Чи знаємо ми наших дітей»;

-         «Культура поведінки підлітка. Як її виховувати?»;

-         «Батьки і діти: конфлікт чи взаєморозуміння?»;

-         «Проблема насильства в сім’ї»;

-         «Відповідальність батьків за виховання дітей»;

-         Відкриті виховні години для батьків присвячені Дню Матері «Мамо, мамо, вічна і кохана»;

         Голова батьківського комітету Вірко Ю. допомагає адміністрації школи та класним керівникам в організації та активній участі в шкільному житті всіх батьків учнів.

        Батьки систематично відвідують загальношкільні свята, заходи та батьківські збори та беруть участь у формуванні в учнів здорового способу життя в таких шкільних заходах з цього напрямку.

        

        

1.8. Аналіз роботи бібліотеки за 2016- 2017 навчальний рік

       Освітній процес у школі зорієнтований на озброєння школярів методами пізнання, у зв’язку з цим, діяльність шкільної бібліотеки минулого навчального року була спрямована на формування системи бібліотечно-бібліографічних знань, формування мовної культури школярів, громадянської грамотності, забезпечення художньою, довідковою, науково-педагогічною літературою, пошук нових форм роботи, здатних посилити роль книги у навчально-виховному процесі. Основна тема, на реалізацією якої була спрямована робота бібліотеки – це «Розвиток читацької активності шляхом використання інноваційних технологій»      

     Протягом 2016-2017 навчального року в бібліотеці проводилися виховні, просвітницькі та інформаційні години, літературні, казкові, краєзнавчі вікторини, літературні презентації та обговорювання нових книг, оформлення книжкових виставок та тематичних поличок.

Були оформлені тематичні виставки:

-         «Від проголошення незалежності до нової України»;

-         «Народження книги»;

-         «До Всеукраїнського дня бібліотек»;

-         «Тиждень безпеки руху»;

-         «Попередження дитячого травматизму»;

-         «До річниці про проголошення Загальної декларації прав людини»;

-         «До Дня працівників освіти»;

-         «Шляхами козацької слави»;

-         «Моя земля чиста»;

-         «Правовий букварик»;

-         «Рідна мова»;

-         «До Дня пам’яті жертв Голодомору»;

-         «До Дня Збройних сил України»;

-         «Святий Миколай в гості завітав»;

-         «Національні символи України»;

-         «День Соборності України»;

-         «Мамо, мамо вічна і кохана» та інші.

Всього за рік оформлено 31 виставку.

Протягом року проводились різноманітні заходи: конкурси, вікторини, екскурсії, літературні огляди та бібліографічні заняття. Запроваджено проектне навчання. Організовано і проведено три проекти: «Видатні жінки України», «Творча студія», «Права дитини».

         Оформлено чотири тематичних полиці: «На допомогу вчителю», «На допомогу вихователю», «Книги ці про все на світі», «На хвилинку зупинись, на новинку подивись». Проведено 10 годин спілкування для учнів початкових класів, проведено 5 тематичних папок.

      

1.9. Аналіз роботи шкільної психолого-медико-педагогічної комісії

за 2016-2017 навчальний рік

Шкільна психолого-медико-педагогічна комісія в своїй роботі керується Положенням про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію, тісно співпрацює з педагогічним колективом школи. Її основним завданням є діагностико-психологічне обстеження учнів, профілактика та корекція вад розвитку, консультативна допомога всім учасникам навчально-виховного процесу, просвітницька робота.

Невід’ємною частиною комплексного обстеження є педагогічне вивчення, яке передбачає встановлення обсягу і якості засвоєння знань, умінь і навичок, виявлення труднощів, які проявляються в процесі оволодіння новими поняттями і видами діяльності, виявлення етапу, на якому виникають труднощі, і тих умов, в яких ці труднощі можуть бути подолані. Після педагогічного вивчення, шкільна ПМПК разом з психологічною службою школи та вчителями розробляє індивідуальні плани корекційної роботи для кожного учня.

Згідно річного плану роботи шкільної психолого-медико-педагогічної комісії до складу якої входять: лікар психіатр, сурдопедагог, соціальний педагог, психолог, вчитель дефектолог, в 2016-2017 навчальному році було проведено 8 засідань.

У вересні 2016року проведене засідання, на якому відбулося психолого–педагогічне обстеження пізнавальних можливостей учнів П-х класів, їх готовності до навчання.

Членами ШПМПК було здійснено дослідження:

-         розумової працездатності;

-         вивчення уваги;

-         процесів запам'ятовування;

-         процесу сприймання;

-         інтелектуальних можливостей;

-         емоційного стану;

-         особистісних якостей дитини;

-         особливостей мовлення та стану слуху;

-         навичок самообслуговування.

На початок навчального року відкрито 2 підготовчих класи –ПА для дітей зі зниженим слухом, ПБ для дітей із затримкою психічного розвитку та збереженим слухом.

ПА – 6 учнів. Із них за загальноосвітньою програмою навчаються 3 учні, за програмою ЗПР – 2 учні, за допоміжною програмою – 1 учень.

ПБ – 8 учнів. Із них мають розлади аутичного спектру – 5 учнів.

На початок навчального року в школі навчалось – 163 учні. Протягом року склад учнів поповнився ще 12 учнями:

-         6 учнями класи для дітей зі зниженим слухом

Овчаренко Богдан 3А клас;

Бойко Ігор 3А клас;

Тараданов Давід 3А клас

Шестакова Марія пА клас;

Кудраков Артем 1А клас;

Кобзар Вікторія 1А клас;

-         6 учнями класи для дітей із ЗПР

Фонталін Нікіта 2Б клас;

Тихонов Тимофій 1Б клас;

Рижов Олександр 3Б клас;

Нікітчук Аліна ПБ клас;

Любченко Григорій ПБ клас;

Божко Даниїл ПБ клас.

За рік вибуло 2 учні. На кінець навчального року в школі навчається 173 учні. Із них в класах для дітей зі зниженим слухом – 122 учні; в класах для дітей із ЗПР – 51 учень.

З 01.09.2016 по 26.12.2016 року ШПМПК було проведено 5 засідань, переглянуто 23 дітей, детально вивчено рекомендації КМПМП консультації, уточнені індивідуальні плани роботи з учнями:

-         Мамчуром Максимом;

-         Мірошніченко Романом;

-         Рижовим Олександром;

-         Ігнатенко Анастасією;

-         Тимощук Вікторією,

що мають особливості в сприйнятті та засвоєнні навчального матеріалу з математики (акалькулію), української мови (дисграфію), читання (дислексію). Для цих учнів надані рекомендації щодо навчальних програм та планів.

Розглянуто документи та надано рекомендації щодо організації індивідуальної форми навчання для учнів:

-         Безсонного Д. – 1Б клас;

-         Єпішевої С. – 2Б клас;

-         Лещінського О. – 2Б клас;

-         Матюшенкова О. – 3Б клас;

-         Ковальської Д. – 4А клас;

-         Ганула О. – 5А клас;

-         Остапця А. – 5В клас;

-         Янкового Б. – 6А клас.

Відповідно до заяв батьків та згідно Державних санітарних норм та правил «Гігієнічних вимог до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл(шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів» пункт 13.6 ШПМПК рекомендовано щадний режим навчання на 2016-2017 навчальний рік учням школи, який враховано при складанні розкладів. Це такі учні: Скрипко Никифор, Ігнатенко Анастасія, Єпішева Стелла, Безсонний Даниїл, Матюшенков Олександр, Ковальська Діана, Лещинський Олександр, Ганул Остап.

Після вивчення можливостей учнів ПБ класу ШПМП комісією організовано спостереження психологом школи Шпаченко Ю.П. за навчанням учнів з наданням корекційної допомоги їм та рекомендацій батькам і вчителям щодо проходження адаптаційного періоду до навчання дітей в класно-урочній формі навчального процесу школи.

   В кінці І та ІІ семестрів вивчено стан виконання індивідуальних навчальних планів учнів.

З 11.01.2017 по 26.05.2017 року ШПМПК проведено 3 засідання, переглянуто 19 учнів.

Протягом року проводилось психолого–педагогічне обстеження пізнавальних можливостей учнів, що прибули до школи в 2016 – 2017 навчальному році. Після обстежень коректувалися плани корекційної роботи з учнями. В кінці кожного семестру проводилось вивчення виконання індивідуальних планів корекційно-розвиткової роботи, надавались рекомендації вчителям, батькам. Результати педагогічного вивчення були відображені в характеристиках учнів, намічені плани подальшої корекції. Були складені списки учнів, які будуть направлені на перегляд міською психолого-медико-педагогічною консультацією.  

Всього обстежено ШПМПК за навчальний рік – 42 учні, із них направлені для перегляду міською психолого-медико-педагогічною консультацією – 9 учнів:

№ з/п ПІ клас
1. Астаф’єв Ілля
2. Дмитренко Вікторія
3. Купових Гліб
4. Ізовіт Андрій
5. Лазоренко Богдан
6. Нікітчук Ярослав
7. Оржешковський Олександр
8. Бадерлан Дмитро ПА
9. Шуберт Валерія

Після вивчення проведено засідання шкільної комісії в присутності батьків та підготовлені документи для МПМПК.

Проводився моніторинг навчальних досягнень учнів, що навчаються за індивідуальною формою (Янковий Богдан – 6А клас; Ганул Остап – 5А клас, Ковальська Діана – 4А клас, Єпішева С. – 2Б клас, Лещинський О. – 2Б клас, Матюшенков Олександр – 3Б клас, Безсонний Даниїл – 1Б клас, Остапець Андрій – 5В клас). Вчителям, які здійснюють індивідуальне навчання та батькам цих учнів були надані рекомендації щодо подальшого навчання.

В 2016 – 2017 навчальному році проведені засідання псхолого-педагогічних консиліумів на теми:

-         «Психологічна адаптація учнів підготовчих, 5-х класів до шкільного навчання» - 01.11.2016;

-         «Створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для проведення навчально-виховного процесу, організація навчального процесу у відповідності з психофізіологічними можливостями учнів та реалізація здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання» - 27.12.2016;

-         «Вибір учнями майбутньої професії» - 28.03.2017.

05.01.2017 для педагогічних працівників проведена конференція на тему: «Як підвищувати ефективність навчання в школі».

1.10. Діяльність Піклувальної та Координаційної рад

В 2016-2017 н. р. Піклувальна рада провела чотири засідання, на яких були розглянуті питання, заплановані до розгляду та вирішення Піклувальною радою школи в поточному навчальному році.

         Піклувальною радою школи проведено ряд заходів, які сприяли зміцненню та укріпленню навчально-виховної та матеріально-технічної баз школи-інтернату, покращенню організації охорони життя та здоров’я, харчування та відпочинку вихованців інтернату, організована   допомога   по   підготовці   в школі Різдвяних та Новорічних свят та надання вихованцям подарунків до Дня Святого Миколая.

За допомогою Голови Піклувальної ради Лизун Л.Ф. продовжується

листування та творча співпраця по обміну досвідом з педколективом школи Августін – Віолет для дітей з вадами слуху м. Франкенталь(Німеччина).

З метою профілактики та попередження правопорушень у школі працює Координаційна рада, до якої входять: голова Координаційної ради, заступник голови, секретар, члени Координаційної ради: лікар, медична сестра, психолог, соціальний педагог, вчителі та вихователі. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами Кабінету міністрів України, розпорядженнями міської та районної держадміністрації, Положенням про Координаційну раду.

Згідно річного плану в школі проводилась робота по попередженню правопорушень серед підлітків, дитячої бездоглядності, насилля в сім’ї, торгівлі дітьми, запобіганню шкідливих звичок серед учнів.

        Серед учнів школи систематично проводяться бесіди за участю представників правоохоронних органів. Працівники соціальної служби провели цикл бесід на тему: „Молодь і протиправна поведінка” з переглядом відео матеріалів. Щотижня на лінійці учкому проводяться виховні години на правову тематику.

Протягом 2016-2017 навчального року Координаційною радою школи-інтернату було проведено ряд засідань, на яких розглядались наступні питання:

       про посилення профілактичної роботи серед дітей і підлітків;

       питання соціального захисту неповнолітніх, повернення дітей до навчання;

       залучення дітей до занять в гуртках, секціях в позаурочний час;

       робота з неблагополучними та соціально-неспроможними сім’ями, подання до Служби у справах неповнолітніх;

       робота по ранньому виявленню дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, та дітей, які залишились без батьківського піклування;

       пропуски уроків учнями без поважних причин;

       освітньо-правова робота з учнями та їх батьками;

       про роботу по попередженню вчинення насилля над дітьми;

       про роботу з дітьми під опікою;

       робота по організації літнього відпочинку учнів та ін.

Координаційна рада у школі-інтернаті здійснює контроль за умовами навчання і виховання неповнолітніх, за організацією виховної роботи в позаурочний час, розглядає питання щодо постановки та зняття з обліку неповнолітніх. Плани проведення засідань Координаційної ради складаються на навчальний рік. Рішення Координаційної ради приймається відкритим голосуванням.

1.11. Аналіз фінансово-господарської діяльності

В 2016-2017 навчальному році для укріплення матеріально-технічної бази було придбано:

1.

Найменування Кількість

Сума витрат

Фільтр для води

Шафа холодильна

Спліт система

Шафа жарова

Машина посудомийна

Вогнегасники

Комплекти учнівські

Дошки шкільні

Миючі та дезінфікуючі засоби

Посуд металевий

Посуд керамічний

Стільці ІСО

Посуд

Віники

Мітли

Сіль

Папір офісний

Крейда

Світильники

Відеонагляд

Постіль+ рушники махрові

Тюль

Комплект меблів для харчоблоку

Пледи

Ковдри+скатертини

Комплект учнівських меблів

Комплект меблів медичних

Холодильник побутовий

Ваги електричні

Лампочки

Картофелечистка

Прожектор світлодіодний

ВСЬОГО

1

1

1

1

1

18

4

6

523

17

600

60

200

50

50

1000

100

86

70

1

1008

500

1

100

60+50

1

1

2

1

290

1

20

3849 од.

36940,00

18240,00

38780,00

12624,00

36247,74

6080,00

47760,00

10488,00

21812,52

14400,00

9756,00

15000,00

2412,18

1800,00

1350,00

2870,00

5970,00

1715,04

18121,68

20000,00

150837,12

18500,00

28117,57

12333,00

14924,75

23400,00

14798,00

15100,00

7261,20

13581,30

16741,00

5000,00

642961,10

 1. Господарчі товари:
Товари (роботи, послуги) Кіл-сть Од. Ціна з ПДВ  
 
1 Бак господарчий 50л н/ж   шт 1 806,00  
2 Бак господарчий 40л н/ж   шт 1 693,98  
3 Бак господарчий 30л н/ж   шт 1 330,02  
4 Кастрюля н/ж 2,5л. зі скл.кр. 18*10   шт 288,42  
5 Кастрюля н/ж 3,0л. зі скл.кр. 20*10 8 шт 314,58  
6 Кастрюля н/ж 4,5л. зі скл.кр. 22х12 6 шт 368,52  
7 Кастрюля н/ж 6,5л. зі скл.кр. 24х14 4 шт 436,14  
8 Кастрюля н/ж 8,5л. зі скл.кр. 26*16 4 шт 510,54  
9 Миска ал д.36 10л Сково   шт 183,06  
10 Миска алюм.32мм   шт 227,10  
11 Таз ал.д.45 15л   шт 253,20  
12 Таз ал.д.50 (20л)   шт 378,00  
13 Миска 2,5л емаль с декор.   шт 83,94  
14 Миска 4.0л емаль з декор   шт 115,08  
15 Таз 9л емаль, з декор   шт 158,76  
16 Таз 16л емаль,з декором   шт 232,50  
17 Миска 3050мл н/ж 26см 4 шт 54,60  
18 Миска 6150 мл 34 см, Empire   шт 78,12  
19 Миска 7150мл н/ж 36см 8 шт 144,00  
20 Миска н/ж 5150мл мл 32 см 2 шт 132,00  
21 Таз н/ж 44см 12л 6 шт 218,40  
22 Таз н/ж 50см 16л 6 шт 216,00  
23 Таз н/ж 55см 18л 4 шт 246,00  
24 Друшляк на підставці нерж д28 2 шт 111,00  
25 Картопелем"ялка 460х11мм з метал.ручкою 1 шт 354,00  
26 Ложка гарнирна 100мл 4 шт 47,64  
27 Ложка розливна 0,5 н/ж 8 шт 84,18  
28 Ложка розливна 0,25 н/ж дов.ручка 10 шт 78,00  
29 Ложка-шумовка 100мл 1 шт 53,34  
30 Ложка-шумовка D=130мм, L=440мм 1 шт 58,20  
31 Ложка-шумовка D=160мм. L=595мм 1 шт 62,94  
32 Лопатка кулінарна н/ж 4 шт 39,00  
33 Чайник 3л н/ж 12 шт 384,00  
34 Чайник муз.4,7л н/ж   шт 393,12  
35 Чайник 3,5л емаль з декор   шт 177,18  
36 Відро пластм.10л сад/город б/кр 27 шт 42,18  
37 Відро пластм. 10л сад/город з кр. 33 шт 50,58  
38 Відро пластм.10л харч. б/к 4 шт 66,42  
39 Відро пластм.10л харч. з/кр 10 шт 80,16  
40 Відро пластм.6л харч. б/кр 2 шт 42,84  
41 Відро пластм.6л харч. /кр 5 шт 50,94  
42 Лоток для столових приборів 350х300х60мм з піддоном на 4секції 4 шт 82,98  
43 Салатниця 6л 4 шт 34,20  
44 Таз пластм.15л 2 шт 65,88  
45 Таз пластм.26л 2 шт 96,42  
46 Таз пластм.32л нехарч. 2 шт 130,38  
47 Таз пластм.8л для госп.потреб   шт 43,38  
48 Таз пластм.8л харч. 8 шт 41,76  
49 Піднос пластмасовийи колор.500х400 12 шт 78,00  
   


3. Виконано ремонтні роботи в школі у 2016-2017 н.р.

Найменування робіт

Сума

тис. грн.

Примітка
Заміна вікон на металопластикові 1150,0 Програма соціального і економічного розвитку міста Києва на 2016 рік
Виготовлення технічного паспорту 32,5 Загальний фонд бюджету галузі освіта
Поточний ремонт туалетних приміщень 199,0 Загальний фонд бюджету галузі освіта

4. Придбано тюлі довжиною 500м шириною 3м та тисьма довжиною 500м

5. Отримано за 2016-2017 навчальний рік –437 підручників.

www.000webhost.com